About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nicolas
Last Updated: 10/13/05 03:43
Viewed 10459 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 59.36%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5279)
Paskutinë Pereita Misija Breaking The Bank At Caligula
Þaidimo laikas 31:57
Þaidime praëjusios dienos 125 dienos
Þaidimas iðsaugotas 172
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 17
Perdaþyti automobiliai 10
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
101 ið 135 bandymø
74.81%
Perpurkðti grafitai 8 de 100
8%
Nuotraukos 0 de 50
0%
Surinktos pasagos 1 de 50
2%
Surinktos kriauklës 1 de 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3540
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 34%
Pagarba 0
Plauèiø talpa 10%
Seksualumas 32%
Raumenys 50%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 12%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 50%
Dviraèiø vairavimo gabumai 55%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas As
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 13.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 39.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gánster
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Cutre
Ðratinis ðautuvas Gánster
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Gánster
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Gánster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 10
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 16.98%
Priklausanèios teritorijos 9
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 13
Verbuoti gaujos nariai 16
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 16
Viso nuþudyta gaujø nariø 21
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 341
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Treèia pagal dydá gauja Families de Grove Street
Pinigai
Ginklø biudþetas $46.440,00
Mados biudþetas $10.137,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.090,00
Kirpyklø biudþetas $300,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.810,00
Maisto biudþetas $94,00
Visas apsipirkimo biudþetas $60.721,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $700,00
Nuosavybës biudþetas $286.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $10.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $15.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $15.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $5.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
7499 ið 16388
45.76%
Sunaudota sprogmenø (kg) 129
Tavo nuþudyti þmonës 1444
Kitø nuþudyti þmonës 286
Nuþudyti nusikaltëliai 21
Nuþudyti gaujø nariai 304
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1222
Sunaikinti automobiliai/motociklai 386
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 107
Pridaryta þalos uþ $1.291.786,00
Perðautos padangos 94
Ðûviai á galvà 346
Sukelti gaisrai 625
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 197
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 137
Paisekimas 74.81%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Acrobacia demencial
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 75.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 351º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 de 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 de 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 106.48m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:11
Toliausiai ant priekinio rato 87.93m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 47.56m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:14
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:14
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 994585.53m
Pësèiomis nueita 118896.30m
Plaukte nuplaukta 4133.04m
Automobiliu nuvaþiuota 428466.78m
Dviraèiu nuvaþiuota 36841.90m
Motociklu nuvaþiuota 195448.00m
Laivu nuplaukta 12567.70m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 231.17m
Sraigtasparniu nuskrista 29327.81m
Lëktuvu nuskrista 165030.83m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 2338.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 1304.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 5:44
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:20
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 0:59
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 110
Pereiti tiro lygiai 9 de 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:10
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:03
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:58
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!