About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nick0909
Last Updated: 06/23/07 19:55
Viewed 10064 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 65.24%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9098)
Ostatnia Wykonana Misja Breaking The Bank At Caligula
Czas grania 73:25
Miniête dni w grze 238 dni
Iloœæ zapisañ gry 82
Liczba odwiedzin w szpitalu 69
Razy utopiony 0
Szczêœcie 160
Liczba zjedzonych posi³ków 272
Przemalowania samochodów 20
Iloœæ odwiedzin na si³owni 6
Iloœc wpisanych kodów 323
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
106 po 174 próbach
60.92%
Zamalowane tagi 33 out of 100
33%
Zrobione zdjêcia 1 out of 50
2%
Zebrane podkowy 8 out of 50
16%
Zebrane ostrygi 6 out of 50
12%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3330
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 13%
Wytrzyma³oœæ 85%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 75%
Seksapil 24%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 50%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 33
Liczba spieprzonych randek 11
Liczba numerków z dziewczynami 11
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 28.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 98.00%
Postêp z Millie 33.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 66
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 44
Zabici zrekrutowani 27
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 85
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3186
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $400,00
Kasa wydana na modê $875,00
Kasa wydana na tatua¿e $50,00
Kasa wydana na fryzjera $800,00
Kasa wydana na dziwki $18,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $600,00
Kasa wydana na jedzenie $1 631,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $3 856,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $474 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $870,00
Kasa wygrana w kasynach $264,00
Kasa przegrana w kasynach $606,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $26,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $50,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
40949 z 56090
73.01%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 475
Ludzie zniszczeni przez ciebie 6546
Ludzie zniszczeni przez innych 1025
Zniszczeni kryminaliœci 239
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3066
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 5000
Zniszczone pojazdy ziemne 1276
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 205
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $6 438 284,00
Liczba przebitych kó³ 909
Liczba strza³ów w g³owê 1892
Wywo³ane po¿ary 877
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 75
Liczba straconych gwiazdek 38
EfektywnoϾ 60.92%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 283.33ft
Najwy¿szy skok 18
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 572º
Unikalne skoki znalezione 11 out of 70
15.71%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 730.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 121.06ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 107.71ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:04
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:32
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 11641448.8ft
Dystans pokonany na nogach 825424.13ft
Dystans pokonany wp³aw 29188.61ft
Dystans pokonany samochodem 6474266.50ft
Dystans pokonany rowerem 88249.34ft
Dystans pokonany motocyklem 1388960.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 87539.03ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 659996.56ft
Dystans pokonany samolotem 2087823.88ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:31
Czas lotu 4:16
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 4
Kryminaliœci zabici w Vigilante 24
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 190,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 6 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 32
Wykonane poziomy na strzelnicy 6 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:02
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:05
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!