About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nicholas
Last Updated: 06/20/08 19:13
Viewed 11582 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 58.82%
Ranking kryminalny Jacker (4626)
Ostatnia Wykonana Misja Whirly Bird Waypoint
Czas grania 30:52
Miniête dni w grze 133 dni
Iloœæ zapisañ gry 217
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 2
Przemalowania samochodów 11
Iloœæ odwiedzin na si³owni 0
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
93 po 150 próbach
62%
Zamalowane tagi 30 out of 100
30%
Zrobione zdjêcia 3 out of 50
6%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4400
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 44%
Respekt 29%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 12%
Musku³y 0%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 51%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 78%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 10%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 4
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 4
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 87
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $48 660,00
Kasa wydana na modê $262,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $500,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $650,00
Kasa wydana na jedzenie $12,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $49 434,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $541 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $11 000,00
Kasa wygrana w kasynach $20 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $11 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 44
Liczba sprzedanych ³upów 114
Kasa zarobiona na w³amaniach $42 200,00
Najwiêkszy ³up $14 580,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5874 z 8247
71.23%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 68
Ludzie zniszczeni przez ciebie 885
Ludzie zniszczeni przez innych 199
Zniszczeni kryminaliœci 12
Zniszczeni cz³onkowie gangów 58
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 737
Zniszczone pojazdy ziemne 207
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 98
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 214 351,00
Liczba przebitych kó³ 108
Liczba strza³ów w g³owê 310
Wywo³ane po¿ary 556
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 227
Liczba straconych gwiazdek 155
EfektywnoϾ 62%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 266.67ft
Najwy¿szy skok 14
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 448º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 660.17ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 237.85ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 62.28ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4013398.22ft
Dystans pokonany na nogach 429669.41ft
Dystans pokonany wp³aw 9920.83ft
Dystans pokonany samochodem 2263570.00ft
Dystans pokonany rowerem 29742.72ft
Dystans pokonany motocyklem 813651.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 25613.28ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1428.23ft
Dystans pokonany helikopterem 126200.43ft
Dystans pokonany samolotem 313602.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:14
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:07
Czas lotu 0:47
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 2
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $2 564,00
Podwiezieni pasa¿erowie 18
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 6
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $15 945,00
Poziom alfonsa 2
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 5 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 18
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:20
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:19
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:24
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:19
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:04
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:54
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!