About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nicholas
Last Updated: 06/20/08 19:13
Viewed 11639 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 58.82%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4626)
Paskutinë Pereita Misija Whirly Bird Waypoint
Þaidimo laikas 30:52
Þaidime praëjusios dienos 133 dienos
Þaidimas iðsaugotas 217
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 2
Perdaþyti automobiliai 11
Gimnastikos salë aplankyta 0
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
93 ið 150 bandymø
62%
Perpurkðti grafitai 30 out of 100
30%
Nuotraukos 3 out of 50
6%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4400
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 44%
Pagarba 29%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 12%
Raumenys 0%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 51%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 78%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 4
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 4
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 87
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $48.660,00
Mados biudþetas $262,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $500,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $650,00
Maisto biudþetas $12,00
Visas apsipirkimo biudþetas $49.434,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $541.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $11.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $20.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $11.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 44
Parduota pavogtø dalykø 114
Vagystëmis uþdirbti pinigai $42.200,00
Didþiausias vagysèiø grobis $14.580,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5874 ið 8247
71.23%
Sunaudota sprogmenø (kg) 68
Tavo nuþudyti þmonës 885
Kitø nuþudyti þmonës 199
Nuþudyti nusikaltëliai 12
Nuþudyti gaujø nariai 58
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 737
Sunaikinti automobiliai/motociklai 207
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 98
Pridaryta þalos uþ $1.214.351,00
Perðautos padangos 108
Ðûviai á galvà 310
Sukelti gaisrai 556
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 227
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 155
Paisekimas 62%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 266.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 14
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 448º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 660.17ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 237.85ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 62.28ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4013398.22ft
Pësèiomis nueita 429669.41ft
Plaukte nuplaukta 9920.83ft
Automobiliu nuvaþiuota 2263570.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 29742.72ft
Motociklu nuvaþiuota 813651.13ft
Laivu nuplaukta 25613.28ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1428.23ft
Sraigtasparniu nuskrista 126200.43ft
Lëktuvu nuskrista 313602.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:14
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:07
Skrydþiø laikas 0:47
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 2
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $2.564,00
Nuveþti keleiviai 18
Pereitos sunkveþimiø misijos 6
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $15.945,00
Sàvadavimo lygis 2
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $900,00
Eksportuoti automobiliai 5 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 18
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:20
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:19
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:24
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:19
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:04
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:54
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!