About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nexerchile
Last Updated: 01/08/09 18:40
Viewed 9761 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9351)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 53:19
Miniête dni w grze 240 dni
Iloœæ zapisañ gry 334
Liczba odwiedzin w szpitalu 47
Razy utopiony 2
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 70
Przemalowania samochodów 26
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 264 próbach
54.92%
Zamalowane tagi 100 de 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 de 50
100%
Zebrane podkowy 50 de 50
100%
Zebrane ostrygi 50 de 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce -2147483648kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 4.00m
Ostatni wynik w tañczeniu 4770
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 0
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 42%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 5%
Ranga pilota As
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 11
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 4
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 20.00%
Postêp z Michelle 10.00%
Postêp z Helen¹ 25.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 25.00%
Postêp z Millie 36.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Asesino Profesional
Pistolet z t³umikiem 0
Desert Eagle Asesino Profesional
Shotgun Asesino Profesional
Sawn-off shotgun 0
Combat shotgun 0
Pistolet maszynowy Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Asesino Profesional
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 27
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 46.30%
Utrzymane terytoria 25
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 25
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 20
Zabici zrekrutowani 20
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 35
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 886
Najwiêkszy gang Families de Grove Street
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Kasa
Kasa wydana na bronie $409 680,00
Kasa wydana na modê $27 267,00
Kasa wydana na tatua¿e $405,00
Kasa wydana na fryzjera $1 480,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $21 330,00
Kasa wydana na jedzenie $408,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $459 070,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $71 250,00
Kasa wygrana w kasynach $43 267,00
Kasa przegrana w kasynach $27 983,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $16 800,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $20 000,00
Iloœc zrabowanych domów 12
Liczba sprzedanych ³upów 34
Kasa zarobiona na w³amaniach $11 920,00
Najwiêkszy ³up $8 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
17575 z 20205
86.98%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 159
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3552
Ludzie zniszczeni przez innych 450
Zniszczeni kryminaliœci 152
Zniszczeni cz³onkowie gangów 848
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2491
Zniszczone pojazdy ziemne 891
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 140
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 541 008,00
Liczba przebitych kó³ 173
Liczba strza³ów w g³owê 1244
Wywo³ane po¿ary 737
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 562
Liczba straconych gwiazdek 216
EfektywnoϾ 54.92%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Acrobacia demencial triple
Najd³uszy skok 1874.00m
Najwy¿szy skok 32
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 760º
Unikalne skoki znalezione 13 de 70
18.57%
Unikalne skoki wykonane 7 de 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2538.41m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 2:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 42.84m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 97.99m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:26
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:14
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2550568.49m
Dystans pokonany na nogach 174720.86m
Dystans pokonany wp³aw 5557.73m
Dystans pokonany samochodem 1311341.75m
Dystans pokonany rowerem 120459.88m
Dystans pokonany motocyklem 547841.44m
Dystans pokonany ³odzi¹ 55215.55m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 93556.48m
Dystans pokonany samolotem 212943.80m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 22766.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 6165.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:19
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:49
Czas lotu 1:36
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 13
Kryminaliœci zabici w Vigilante 148
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 195
Kasa zarobiona w taksówce $7 248,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $27 800,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 5
Kasa zarobiona jako alfons $12 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 de 30
Liczba zimportowanych pojazdów 3
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:00
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 63
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 de 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 de 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 38
BMX Najlepszy czas 1:32
NRG-500 Najlepszy czas 2:52
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:09
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:34
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:51
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:22
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:51
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:45
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:57
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:41
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:17
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:22
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:11
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:49
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:29
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:03
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:43
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:08
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:45
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:06
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:17
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:05
Najlepszy czas w World War Aces 2:05
Najlepszy czas w Barnstorming 5:29
Najlepszy czas w Military Service 6:15
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:38
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:40
Najlepszy czas w Heli Hell 8:32

Get Stats Like These!