About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nexerchile
Last Updated: 01/08/09 18:40
Viewed 9682 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9351)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 53:19
Þaidime praëjusios dienos 240 dienos
Þaidimas iðsaugotas 334
Apsilankymai ligoninëje 47
Kelis kartus nuskæsta 2
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 70
Perdaþyti automobiliai 26
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 264 bandymø
54.92%
Perpurkðti grafitai 100 de 100
100%
Nuotraukos 50 de 50
100%
Surinktos pasagos 50 de 50
100%
Surinktos kriauklës 50 de 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris -2147483648kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 4.00m
paskutinis ðokiø rezultatas 4770
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 0
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 42%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 5%
Lakûnø reitingas As
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 11
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 4
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 20.00%
Progresas su Michelle 10.00%
Progresas su Helena 25.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 25.00%
Progresas su Millie 36.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Asesino Profesional
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Asesino Profesional
Ðratinis ðautuvas Asesino Profesional
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Asesino Profesional
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 27
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 46.30%
Priklausanèios teritorijos 25
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 25
Verbuoti gaujos nariai 20
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 20
Viso nuþudyta gaujø nariø 35
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 886
Didþiausia gauja Families de Grove Street
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Pinigai
Ginklø biudþetas $409.680,00
Mados biudþetas $27.267,00
Tatuiruoèiø biudþetas $405,00
Kirpyklø biudþetas $1.480,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $21.330,00
Maisto biudþetas $408,00
Visas apsipirkimo biudþetas $459.070,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.700,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $71.250,00
Loðimuose laimëti pinigai $43.267,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $27.983,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $16.800,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $20.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 12
Parduota pavogtø dalykø 34
Vagystëmis uþdirbti pinigai $11.920,00
Didþiausias vagysèiø grobis $8.000,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
17575 ið 20205
86.98%
Sunaudota sprogmenø (kg) 159
Tavo nuþudyti þmonës 3552
Kitø nuþudyti þmonës 450
Nuþudyti nusikaltëliai 152
Nuþudyti gaujø nariai 848
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2491
Sunaikinti automobiliai/motociklai 891
Sunaikinti laivai 9
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 140
Pridaryta þalos uþ $3.541.008,00
Perðautos padangos 173
Ðûviai á galvà 1244
Sukelti gaisrai 737
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 562
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 216
Paisekimas 54.92%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Acrobacia demencial triple
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1874.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 32
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 760º
Rasti unikalûs ðuoliai 13 de 70
18.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 7 de 70
10%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2538.41m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 2:05
Toliausiai ant priekinio rato 42.84m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 97.99m
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:26
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:14
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2550568.49m
Pësèiomis nueita 174720.86m
Plaukte nuplaukta 5557.73m
Automobiliu nuvaþiuota 1311341.75m
Dviraèiu nuvaþiuota 120459.88m
Motociklu nuvaþiuota 547841.44m
Laivu nuplaukta 55215.55m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 93556.48m
Lëktuvu nuskrista 212943.80m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 22766.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 6165.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:19
Laikas su raketine kuprine 0:49
Skrydþiø laikas 1:36
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 13
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 148
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 195
Taksi uþdirbti pinigai $7.248,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $27.800,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 5
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.600,00
Eksportuoti automobiliai 30 de 30
Importuoti automobiliai 3
Karjere uþtruktas laikas 20:00
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 63
Pereiti tiro lygiai 12 de 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 de 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 38
BMX geriausias laikas 1:32
NRG-500 geriausias laikas 2:52
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:09
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:34
Geriausias rato laikas - dirt track 0:51
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:22
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:45
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:57
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:41
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:17
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:22
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:11
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:49
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:29
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:03
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:43
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:08
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:45
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:06
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:17
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:05
Geriausias laikas - World War Aces 2:05
Geriausias laikas - Barnstorming 5:29
Geriausias laikas - Military Service 6:15
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:38
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:40
Geriausias laikas - Heli Hell 8:32

Get Stats Like These!