About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: newton
Last Updated: 09/10/05 20:35
Viewed 10448 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 55.61%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9239)
Paskutinë Pereita Misija Learning To Fly
Þaidimo laikas 43:52
Þaidime praëjusios dienos 171 dienos
Þaidimas iðsaugotas 230
Apsilankymai ligoninëje 13
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 69
Perdaþyti automobiliai 20
Gimnastikos salë aplankyta 21
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
73 ið 103 bandymø
70.87%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 80.00ft
paskutinis ðokiø rezultatas 6350
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 85%
Seksualumas 21%
Raumenys 68%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 64%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Pilot Officer
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 17
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 9
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 50.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 42
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 121
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 69
Viso nuþudyta gaujø nariø 94
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1965
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.080.380,00
Mados biudþetas $965,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.045,00
Kirpyklø biudþetas $150,00
Prostituèiø biudþetas $36,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $10.015,00
Maisto biudþetas $138,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.092.193,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.800,00
Nuosavybës biudþetas $973.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $815.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $9.025.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $8.250.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14534 ið 20783
69.93%
Sunaudota sprogmenø (kg) 158
Tavo nuþudyti þmonës 3523
Kitø nuþudyti þmonës 646
Nuþudyti nusikaltëliai 20
Nuþudyti gaujø nariai 1824
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2918
Sunaikinti automobiliai/motociklai 376
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 120
Pridaryta þalos uþ $2.322.182,00
Perðautos padangos 387
Ðûviai á galvà 2361
Sukelti gaisrai 341
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 379
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 209
Paisekimas 70.87%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 276.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 12
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 359º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 247.54ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 219.68ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5081633.4ft
Pësèiomis nueita 618845.06ft
Plaukte nuplaukta 14996.54ft
Automobiliu nuvaþiuota 2388976.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 22824.07ft
Motociklu nuvaþiuota 1564580.75ft
Laivu nuplaukta 56624.86ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 5274.38ft
Sraigtasparniu nuskrista 13022.72ft
Lëktuvu nuskrista 221328.52ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 175160.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 24:22
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:24
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 83
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 10
Greitàja iðgelbëti þmonës 58
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:35
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:25
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:17
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:15
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!