About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: neroflux
Last Updated: 03/30/07 15:11
Viewed 9900 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 14.44%
Ranking kryminalny Shooter (5501)
Ostatnia Wykonana Misja Ryder
Czas grania 41:20
Miniête dni w grze 140 dni
Iloœæ zapisañ gry 146
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 8
Przemalowania samochodów 52
Iloœæ odwiedzin na si³owni 0
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
17 po 27 próbach
62.96%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 12%
Wytrzyma³oœæ 90%
Respekt 64%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 8%
Musku³y 23%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 36%
Umiejêtnoœæ latania 40%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 15.00%
Postêp z Katie 13.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 0
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0
Utrzymane terytoria 13
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 13
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 0
Zabici zrekrutowani 0
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 4
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 380
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $0,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $500,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $16,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $516,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $190 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $100 000,00
Kasa wygrana w kasynach $1 200 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 200 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 18
Liczba sprzedanych ³upów 28
Kasa zarobiona na w³amaniach $15 680,00
Najwiêkszy ³up $15 680,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11482 z 11973
95.9%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 15
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1447
Ludzie zniszczeni przez innych 357
Zniszczeni kryminaliœci 126
Zniszczeni cz³onkowie gangów 370
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1366
Zniszczone pojazdy ziemne 606
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 90
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 971 672,00
Liczba przebitych kó³ 972
Liczba strza³ów w g³owê 782
Wywo³ane po¿ary 146
Policja
Iloœæ ³apówek 9
Liczba zdobytych gwiazdek 666
Liczba straconych gwiazdek 183
EfektywnoϾ 62.96%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 360.00ft
Najwy¿szy skok 17
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 980º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3811.15ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:32
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 441.73ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 19.69ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7559985.08ft
Dystans pokonany na nogach 711946.44ft
Dystans pokonany wp³aw 78207.91ft
Dystans pokonany samochodem 2121759.00ft
Dystans pokonany rowerem 227416.48ft
Dystans pokonany motocyklem 1268737.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 1402396.50ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 30796.71ft
Dystans pokonany samolotem 1653387.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 65336.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:20
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 1:44
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $30 277,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $10 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 83
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 3:04
NRG-500 Najlepszy czas 2:21
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:37
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:52
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 0
Najlepszy czas w Lowrider Race 0
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!