About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: neroflux
Last Updated: 03/30/07 15:11
Viewed 11497 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 14.44%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5501)
Paskutinë Pereita Misija Ryder
Þaidimo laikas 41:20
Þaidime praëjusios dienos 140 dienos
Þaidimas iðsaugotas 146
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 8
Perdaþyti automobiliai 52
Gimnastikos salë aplankyta 0
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
17 ið 27 bandymø
62.96%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 12%
Iðtvermë 90%
Pagarba 64%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 8%
Raumenys 23%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 36%
Skraidymo gabumai 40%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 15.00%
Progresas su Katie 13.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 0
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0
Priklausanèios teritorijos 13
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 13
Verbuoti gaujos nariai 0
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 0
Viso nuþudyta gaujø nariø 4
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 380
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $0,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $500,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $16,00
Visas apsipirkimo biudþetas $516,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.500,00
Nuosavybës biudþetas $190.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $100.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.200.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.200.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 18
Parduota pavogtø dalykø 28
Vagystëmis uþdirbti pinigai $15.680,00
Didþiausias vagysèiø grobis $15.680,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11482 ið 11973
95.9%
Sunaudota sprogmenø (kg) 15
Tavo nuþudyti þmonës 1447
Kitø nuþudyti þmonës 357
Nuþudyti nusikaltëliai 126
Nuþudyti gaujø nariai 370
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1366
Sunaikinti automobiliai/motociklai 606
Sunaikinti laivai 9
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 90
Pridaryta þalos uþ $3.971.672,00
Perðautos padangos 972
Ðûviai á galvà 782
Sukelti gaisrai 146
Policija
policijos kyðiai 9
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 666
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 183
Paisekimas 62.96%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 360.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 17
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 980º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 3811.15ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:32
Toliausiai ant priekinio rato 441.73ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 19.69ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7559985.08ft
Pësèiomis nueita 711946.44ft
Plaukte nuplaukta 78207.91ft
Automobiliu nuvaþiuota 2121759.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 227416.48ft
Motociklu nuvaþiuota 1268737.75ft
Laivu nuplaukta 1402396.50ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 30796.71ft
Lëktuvu nuskrista 1653387.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 65336.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:20
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 1:44
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $30.277,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.800,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 83
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 3:04
NRG-500 geriausias laikas 2:21
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:37
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:52
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 0
Geriausias laikas - Lowrider Race 0
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!