About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: neon-light
Last Updated: 11/13/05 22:13
Viewed 11478 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 64.17%
Ranking kryminalny Shooter (6978)
Ostatnia Wykonana Misja Cop Wheels
Czas grania 68:04
Miniête dni w grze 261 dni
Iloœæ zapisañ gry 176
Liczba odwiedzin w szpitalu 88
Razy utopiony 1
Szczêœcie 80
Liczba zjedzonych posi³ków 87
Przemalowania samochodów 50
Iloœæ odwiedzin na si³owni 3
Iloœc wpisanych kodów 57
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
113 po 268 próbach
42.16%
Zamalowane tagi 36 out of 100
36%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 4 out of 50
8%
Zebrane ostrygi 4 out of 50
8%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 60lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 30lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4600
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 4%
Wytrzyma³oœæ 49%
Respekt 52%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 35%
Musku³y 69%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 35%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 39.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 18.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 11
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 261
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $440 720,00
Kasa wydana na modê $377,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $280,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $5 450,00
Kasa wydana na jedzenie $328,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $446 855,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $196 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12103 z 18661
64.86%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 172
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2408
Ludzie zniszczeni przez innych 720
Zniszczeni kryminaliœci 23
Zniszczeni cz³onkowie gangów 187
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1394
Zniszczone pojazdy ziemne 721
Zniczone ³odzie 18
Zniszczone helikoptery i samoloty 156
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 391 193,00
Liczba przebitych kó³ 227
Liczba strza³ów w g³owê 936
Wywo³ane po¿ary 520
Policja
Iloœæ ³apówek 14
Liczba zdobytych gwiazdek 722
Liczba straconych gwiazdek 396
EfektywnoϾ 42.16%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 416.67ft
Najwy¿szy skok 15
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 547º
Unikalne skoki znalezione 12 out of 70
17.14%
Unikalne skoki wykonane 8 out of 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 632.11ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 262.97ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 223.82ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:05
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:18
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:18
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 13896234.18ft
Dystans pokonany na nogach 614811.13ft
Dystans pokonany wp³aw 20049.31ft
Dystans pokonany samochodem 6563381.00ft
Dystans pokonany rowerem 63192.08ft
Dystans pokonany motocyklem 4226376.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 179469.41ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 17802.33ft
Dystans pokonany helikopterem 122061.21ft
Dystans pokonany samolotem 2080457.88ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 8633.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:51
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:43
Czas lotu 2:55
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 546
Najwy¿szy poziom jako medyk 1
Ludzie uratowani w misji medyka 1
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 6
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $15 060,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 4 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 9
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 27
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:13
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:23
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:25
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:49
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:47
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:36
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:19
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:33
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:18
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:23
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:59
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:45
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:18
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:39
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:52
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:41
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:04
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:15
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:20
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:11
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!