About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: neon-light
Last Updated: 11/13/05 22:13
Viewed 11401 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 64.17%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6978)
Paskutinë Pereita Misija Cop Wheels
Þaidimo laikas 68:04
Þaidime praëjusios dienos 261 dienos
Þaidimas iðsaugotas 176
Apsilankymai ligoninëje 88
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 80
Suvalgyti patiekalai 87
Perdaþyti automobiliai 50
Gimnastikos salë aplankyta 3
Sukèiauta 57
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
113 ið 268 bandymø
42.16%
Perpurkðti grafitai 36 out of 100
36%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 4 out of 50
8%
Surinktos kriauklës 4 out of 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris 60lbs
Sunkiausi svarmenys 30lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4600
Þaidëjo statistikos
Storumas 4%
Iðtvermë 49%
Pagarba 52%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 35%
Raumenys 69%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 35%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 7
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 39.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 18.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 11
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 261
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $440.720,00
Mados biudþetas $377,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $280,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $5.450,00
Maisto biudþetas $328,00
Visas apsipirkimo biudþetas $446.855,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.400,00
Nuosavybës biudþetas $196.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12103 ið 18661
64.86%
Sunaudota sprogmenø (kg) 172
Tavo nuþudyti þmonës 2408
Kitø nuþudyti þmonës 720
Nuþudyti nusikaltëliai 23
Nuþudyti gaujø nariai 187
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1394
Sunaikinti automobiliai/motociklai 721
Sunaikinti laivai 18
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 156
Pridaryta þalos uþ $2.391.193,00
Perðautos padangos 227
Ðûviai á galvà 936
Sukelti gaisrai 520
Policija
policijos kyðiai 14
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 722
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 396
Paisekimas 42.16%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 416.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 15
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 547º
Rasti unikalûs ðuoliai 12 out of 70
17.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 632.11ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 262.97ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 223.82ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:05
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:18
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:18
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 13896234.18ft
Pësèiomis nueita 614811.13ft
Plaukte nuplaukta 20049.31ft
Automobiliu nuvaþiuota 6563381.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 63192.08ft
Motociklu nuvaþiuota 4226376.50ft
Laivu nuplaukta 179469.41ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 17802.33ft
Sraigtasparniu nuskrista 122061.21ft
Lëktuvu nuskrista 2080457.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 8633.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:51
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:43
Skrydþiø laikas 2:55
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 546
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 1
Greitàja iðgelbëti þmonës 1
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 6
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $15.060,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 4 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 9
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 27
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:13
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:23
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:25
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:49
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:47
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:36
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:19
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:33
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:18
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:23
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:59
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:45
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:18
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:39
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:52
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:41
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:04
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:15
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:20
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:11
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!