About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: neo_16
Last Updated: 07/08/05 17:32
Viewed 12019 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 66.31%
Ranking kryminalny Shooter (7347)
Ostatnia Wykonana Misja Dirtbike Danger
Czas grania 41:21
Miniête dni w grze 176 dni
Iloœæ zapisañ gry 285
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 40
Przemalowania samochodów 14
Iloœæ odwiedzin na si³owni 24
Iloœc wpisanych kodów 5
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
107 po 151 próbach
70.86%
Zamalowane tagi 18 out of 100
18%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3280
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 42%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 43%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 50%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 8
Postêp z Denise 8.00%
Postêp z Michelle 10.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 44.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 48
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 69.81%
Utrzymane terytoria 37
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 37
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 79
Zabici zrekrutowani 45
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 133
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1739
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $179 000,00
Kasa wydana na modê $2 080,00
Kasa wydana na tatua¿e $480,00
Kasa wydana na fryzjera $630,00
Kasa wydana na dziwki $228,00
Kasa wydana na klub striptizerski $240,00
Kasa wydana na tuning aut $17 215,00
Kasa wydana na jedzenie $142,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $198 247,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $354 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 6
Liczba sprzedanych ³upów 11
Kasa zarobiona na w³amaniach $900,00
Najwiêkszy ³up $500,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13304 z 29792
44.66%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 97
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3237
Ludzie zniszczeni przez innych 512
Zniszczeni kryminaliœci 17
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1683
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2851
Zniszczone pojazdy ziemne 972
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 106
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 443 395,00
Liczba przebitych kó³ 182
Liczba strza³ów w g³owê 1546
Wywo³ane po¿ary 627
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 295
Liczba straconych gwiazdek 208
EfektywnoϾ 70.86%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 233.33ft
Najwy¿szy skok 10
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 328º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 6711.55ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:45
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 130.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 59.65ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:50
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:50
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5012336.56ft
Dystans pokonany na nogach 571076.88ft
Dystans pokonany wp³aw 11556.48ft
Dystans pokonany samochodem 2330690.25ft
Dystans pokonany rowerem 105347.11ft
Dystans pokonany motocyklem 913698.19ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 50343.50ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 129805.35ft
Dystans pokonany samolotem 741502.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 151240.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 7076.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 26:34
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:09
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:17
Czas lotu 1:30
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 131
Najwy¿szy poziom jako medyk 6
Ludzie uratowani w misji medyka 23
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 9 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 11
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:20
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:26
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:13
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:27
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!