About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: neo_16
Last Updated: 07/08/05 17:32
Viewed 10931 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 66.31%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7347)
Paskutinë Pereita Misija Dirtbike Danger
Þaidimo laikas 41:21
Þaidime praëjusios dienos 176 dienos
Þaidimas iðsaugotas 285
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 40
Perdaþyti automobiliai 14
Gimnastikos salë aplankyta 24
Sukèiauta 5
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
107 ið 151 bandymø
70.86%
Perpurkðti grafitai 18 out of 100
18%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3280
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 42%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 43%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 50%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 7
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 8
Progresas su Denise 8.00%
Progresas su Michelle 10.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 44.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 48
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 69.81%
Priklausanèios teritorijos 37
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 37
Verbuoti gaujos nariai 79
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 45
Viso nuþudyta gaujø nariø 133
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1739
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $179.000,00
Mados biudþetas $2.080,00
Tatuiruoèiø biudþetas $480,00
Kirpyklø biudþetas $630,00
Prostituèiø biudþetas $228,00
Striptizo klubø biudþetas $240,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $17.215,00
Maisto biudþetas $142,00
Visas apsipirkimo biudþetas $198.247,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $900,00
Nuosavybës biudþetas $354.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 6
Parduota pavogtø dalykø 11
Vagystëmis uþdirbti pinigai $900,00
Didþiausias vagysèiø grobis $500,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13304 ið 29792
44.66%
Sunaudota sprogmenø (kg) 97
Tavo nuþudyti þmonës 3237
Kitø nuþudyti þmonës 512
Nuþudyti nusikaltëliai 17
Nuþudyti gaujø nariai 1683
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2851
Sunaikinti automobiliai/motociklai 972
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 106
Pridaryta þalos uþ $2.443.395,00
Perðautos padangos 182
Ðûviai á galvà 1546
Sukelti gaisrai 627
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 295
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 208
Paisekimas 70.86%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 233.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 10
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 328º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 6711.55ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:45
Toliausiai ant priekinio rato 130.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:09
Toliausiai dviem ratais 59.65ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:50
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:50
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5012336.56ft
Pësèiomis nueita 571076.88ft
Plaukte nuplaukta 11556.48ft
Automobiliu nuvaþiuota 2330690.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 105347.11ft
Motociklu nuvaþiuota 913698.19ft
Laivu nuplaukta 50343.50ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 129805.35ft
Lëktuvu nuskrista 741502.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 151240.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 7076.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 26:34
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 7:09
Laikas su raketine kuprine 0:17
Skrydþiø laikas 1:30
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 131
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 6
Greitàja iðgelbëti þmonës 23
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 9 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 11
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:20
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:26
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:13
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:27
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!