About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nemesismat
Last Updated: 05/10/07 14:46
Viewed 9805 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 88.77%
Ranking kryminalny Soldier (22489)
Ostatnia Wykonana Misja City Circuit
Czas grania 59:46
Miniête dni w grze 223 dni
Iloœæ zapisañ gry 289
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 72
Przemalowania samochodów 46
Iloœæ odwiedzin na si³owni 47
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
123 po 164 próbach
75%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 6040
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 99%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 87%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 52
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 14
Liczba us³ug dziwek 15
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 96
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 5
Zabici zrekrutowani 1
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 36
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3214
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $590 100,00
Kasa wydana na modê $99 205,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 849,00
Kasa wydana na fryzjera $2 000,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $540,00
Kasa wydana na tuning aut $55 333,00
Kasa wydana na jedzenie $707,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $746 794,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $30 620 836,00
Kasa wygrana w kasynach $83 197 504,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $17 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
28775 z 39011
73.76%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 118
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5650
Ludzie zniszczeni przez innych 349
Zniszczeni kryminaliœci 110
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3182
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 5317
Zniszczone pojazdy ziemne 610
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 98
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 413 217,00
Liczba przebitych kó³ 123
Liczba strza³ów w g³owê 1313
Wywo³ane po¿ary 407
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 567
Liczba straconych gwiazdek 298
EfektywnoϾ 75%
Razy z³apany 4
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6260.00ft
Najwy¿szy skok 23
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 979º
Unikalne skoki znalezione 23 out of 70
32.86%
Unikalne skoki wykonane 17 out of 70
24.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1443.98ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:41
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 368.74ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:18
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 194.79ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:04
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:42
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:51
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9208788.72ft
Dystans pokonany na nogach 708863.75ft
Dystans pokonany wp³aw 17360.16ft
Dystans pokonany samochodem 5505948.50ft
Dystans pokonany rowerem 167972.91ft
Dystans pokonany motocyklem 1395945.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 63415.55ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 588488.75ft
Dystans pokonany samolotem 482556.56ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 250153.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 28083.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 33:13
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:35
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 1:48
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 14
Kryminaliœci zabici w Vigilante 103
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 146
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 52
Kasa zarobiona w taksówce $17 992,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $33 430,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $21 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:17
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 66
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 1:49
NRG-500 Najlepszy czas 3:51
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:17
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:55
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:25
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:04
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:16
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:48
Najlepsza pozycja w Vinewood 2
Najlepszy czas w Vinewood 3:00
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:56
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:48
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!