About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nekich
Last Updated: 08/17/08 15:53
Viewed 9925 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10910)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 96:30
Miniête dni w grze 321 dni
Iloœæ zapisañ gry 310
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 385
Przemalowania samochodów 26
Iloœæ odwiedzin na si³owni 44
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 184 próbach
79.35%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 7
Najdalszy skok na rowerze 70.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 6300
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 19%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 48%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 46
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 40
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 80.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 25.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 55.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 94
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 12
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 61
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3244
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $14 400,00
Kasa wydana na modê $38 164,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 565,00
Kasa wydana na fryzjera $1 330,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $28 070,00
Kasa wydana na jedzenie $3 127,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $85 356,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 039,00
Kasa wygrana w kasynach $1 525,00
Kasa przegrana w kasynach $514,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $480,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $40,00
Iloœc zrabowanych domów 23
Liczba sprzedanych ³upów 41
Kasa zarobiona na w³amaniach $12 420,00
Najwiêkszy ³up $8 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
20726 z 24402
84.94%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 256
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4910
Ludzie zniszczeni przez innych 603
Zniszczeni kryminaliœci 90
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3140
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4576
Zniszczone pojazdy ziemne 738
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 118
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 499 838,00
Liczba przebitych kó³ 284
Liczba strza³ów w g³owê 3210
Wywo³ane po¿ary 646
Policja
Iloœæ ³apówek 19
Liczba zdobytych gwiazdek 522
Liczba straconych gwiazdek 425
EfektywnoϾ 79.35%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6250.00ft
Najwy¿szy skok 87
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 956º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 10 out of 70
14.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 230.72ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 237.35ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 10421870.86ft
Dystans pokonany na nogach 1268036.38ft
Dystans pokonany wp³aw 63259.26ft
Dystans pokonany samochodem 4744109.50ft
Dystans pokonany rowerem 362606.72ft
Dystans pokonany motocyklem 2270659.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 139042.20ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2610.52ft
Dystans pokonany helikopterem 415501.16ft
Dystans pokonany samolotem 972595.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 175026.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 8423.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 22:52
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:59
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:42
Czas lotu 2:12
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 13
Kryminaliœci zabici w Vigilante 90
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $28 858,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $33 235,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $10 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 18:29
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 76
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 29
BMX Najlepszy czas 2:59
NRG-500 Najlepszy czas 2:38
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 9:24
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:36
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:30
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:45
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:42
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:40
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:38
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:14
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:12
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:46
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 5:13
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:42
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:34
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:10
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:37
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:01
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 4:59
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:03
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:07
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:14
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:02
Najlepszy czas w World War Aces 2:39
Najlepszy czas w Barnstorming 4:54
Najlepszy czas w Military Service 4:18
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:27
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:45
Najlepszy czas w Heli Hell 6:17

Get Stats Like These!