About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nekich
Last Updated: 08/17/08 15:53
Viewed 9981 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10910)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 96:30
Þaidime praëjusios dienos 321 dienos
Þaidimas iðsaugotas 310
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 385
Perdaþyti automobiliai 26
Gimnastikos salë aplankyta 44
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
146 ið 184 bandymø
79.35%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 7
Tolimiausias metimas 70.00ft
paskutinis ðokiø rezultatas 6300
Þaidëjo statistikos
Storumas 19%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 48%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 46
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 40
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 80.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 25.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 55.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 94
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 12
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 4
Viso nuþudyta gaujø nariø 61
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3244
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $14.400,00
Mados biudþetas $38.164,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.565,00
Kirpyklø biudþetas $1.330,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $28.070,00
Maisto biudþetas $3.127,00
Visas apsipirkimo biudþetas $85.356,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.600,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $2.039,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.525,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $514,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $480,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $40,00
Apiplëðtø namø skaièius 23
Parduota pavogtø dalykø 41
Vagystëmis uþdirbti pinigai $12.420,00
Didþiausias vagysèiø grobis $8.000,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
20726 ið 24402
84.94%
Sunaudota sprogmenø (kg) 256
Tavo nuþudyti þmonës 4910
Kitø nuþudyti þmonës 603
Nuþudyti nusikaltëliai 90
Nuþudyti gaujø nariai 3140
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4576
Sunaikinti automobiliai/motociklai 738
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 118
Pridaryta þalos uþ $3.499.838,00
Perðautos padangos 284
Ðûviai á galvà 3210
Sukelti gaisrai 646
Policija
policijos kyðiai 19
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 522
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 425
Paisekimas 79.35%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6250.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 87
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 956º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 230.72ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 237.35ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 10421870.86ft
Pësèiomis nueita 1268036.38ft
Plaukte nuplaukta 63259.26ft
Automobiliu nuvaþiuota 4744109.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 362606.72ft
Motociklu nuvaþiuota 2270659.75ft
Laivu nuplaukta 139042.20ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2610.52ft
Sraigtasparniu nuskrista 415501.16ft
Lëktuvu nuskrista 972595.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 175026.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 8423.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 22:52
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:59
Laikas su raketine kuprine 0:42
Skrydþiø laikas 2:12
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 13
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 90
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $28.858,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $33.235,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.200,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 18:29
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 76
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 29
BMX geriausias laikas 2:59
NRG-500 geriausias laikas 2:38
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 9:24
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:36
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:30
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:45
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:55
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:42
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:40
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:38
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:14
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:12
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:46
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 5:13
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:42
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:34
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:10
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:37
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:01
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 4:59
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:03
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:07
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:14
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:02
Geriausias laikas - World War Aces 2:39
Geriausias laikas - Barnstorming 4:54
Geriausias laikas - Military Service 4:18
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:27
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:45
Geriausias laikas - Heli Hell 6:17

Get Stats Like These!