About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nehalem
Last Updated: 07/03/05 12:49
Viewed 10182 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 74.87%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (12372)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 37:14
Þaidime praëjusios dienos 149 dienos
Þaidimas iðsaugotas 227
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 73
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
106 ið 133 bandymø
79.7%
Perpurkðti grafitai 12 out of 100
12%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2260
Þaidëjo statistikos
Storumas 15%
Iðtvermë 81%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 52%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 49%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 40%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 8
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 11.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 31.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 33.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 36
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 24
Viso nuþudyta gaujø nariø 59
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1611
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $440.700,00
Mados biudþetas $7.413,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $800,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $146,00
Visas apsipirkimo biudþetas $449.059,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.150.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $13.800.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $13.800.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
17674 ið 32275
54.76%
Sunaudota sprogmenø (kg) 84
Tavo nuþudyti þmonës 4362
Kitø nuþudyti þmonës 459
Nuþudyti nusikaltëliai 652
Nuþudyti gaujø nariai 1548
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 1
Viso teisëtø nuþudymø 3145
Sunaikinti automobiliai/motociklai 982
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 151
Pridaryta þalos uþ $4.701.169,00
Perðautos padangos 206
Ðûviai á galvà 1073
Sukelti gaisrai 633
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 330
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 204
Paisekimas 79.7%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 390.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 253º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1.47ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 143.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 59.67ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:15
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 7:52
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4718984.46ft
Pësèiomis nueita 447367.19ft
Plaukte nuplaukta 6015.93ft
Automobiliu nuvaþiuota 2568598.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 18747.00ft
Motociklu nuvaþiuota 501942.66ft
Laivu nuplaukta 64858.07ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 143679.31ft
Lëktuvu nuskrista 901809.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 60260.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 5706.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:55
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:36
Laikas su raketine kuprine 0:12
Skrydþiø laikas 1:36
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 51
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 551
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 5 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 9
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:21
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:13
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:08
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!