About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: neener
Last Updated: 06/28/05 08:30
Viewed 10549 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 72.73%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4770)
Paskutinë Pereita Misija Go-go Karting
Þaidimo laikas 37:14
Þaidime praëjusios dienos 138 dienos
Þaidimas iðsaugotas 87
Apsilankymai ligoninëje 40
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 18
Perdaþyti automobiliai 6
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 325
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
102 ið 194 bandymø
52.58%
Perpurkðti grafitai 13 out of 100
13%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 20lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3440
Þaidëjo statistikos
Storumas 3%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 5%
Raumenys 0%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 73%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 50%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai 2%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 10
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 24.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 15.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 24.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 62
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 57
Verbuoti gaujos nariai 86
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 46
Viso nuþudyta gaujø nariø 43
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2247
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $17.400,00
Mados biudþetas $172,00
Tatuiruoèiø biudþetas $90,00
Kirpyklø biudþetas $650,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $25.530,00
Maisto biudþetas $131,00
Visas apsipirkimo biudþetas $41.923,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $500,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $20.720,00
Loðimuose laimëti pinigai $11.500,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $9.220,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $5.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.500,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
20107 ið 39603
50.77%
Sunaudota sprogmenø (kg) 275
Tavo nuþudyti þmonës 3352
Kitø nuþudyti þmonës 524
Nuþudyti nusikaltëliai 12
Nuþudyti gaujø nariai 2135
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2888
Sunaikinti automobiliai/motociklai 437
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 120
Pridaryta þalos uþ $2.079.236,00
Perðautos padangos 210
Ðûviai á galvà 1157
Sukelti gaisrai 1377
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 363
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 184
Paisekimas 52.58%
Keliskart suimtas 6
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 173.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 5
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 738º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 94.88ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 183.05ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:49
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:49
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3985552.84ft
Pësèiomis nueita 512028.84ft
Plaukte nuplaukta 8937.83ft
Automobiliu nuvaþiuota 1903308.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 32764.25ft
Motociklu nuvaþiuota 526071.81ft
Laivu nuplaukta 28396.50ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 188618.73ft
Lëktuvu nuskrista 707506.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 29796.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 48123.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:13
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 14:54
Laikas su raketine kuprine 1:50
Skrydþiø laikas 1:31
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.425,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 2 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 25
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 23 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 6
Geriausias laikas - Little Loop 1:07
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:36
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:31
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:09
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 15:10
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!