About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: necropimp
Last Updated: 07/17/05 03:22
Viewed 12075 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 10.16%
Nusikaltëlio reitingas 'Banger (2983)
Paskutinë Pereita Misija Robbing Uncle Sam
Þaidimo laikas 20:37
Þaidime praëjusios dienos 79 dienos
Þaidimas iðsaugotas 97
Apsilankymai ligoninëje 5
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 9
Perdaþyti automobiliai 16
Gimnastikos salë aplankyta 4
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
12 ið 17 bandymø
70.59%
Perpurkðti grafitai 33 out of 100
33%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 40lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 44%
Pagarba 62%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 10%
Raumenys 53%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 60%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 25%
Dviraèiø vairavimo gabumai 25%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Flyboy
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 0
Pasimatymø skaièius 0
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 0
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0
Priklausanèios teritorijos 11
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 11
Verbuoti gaujos nariai 0
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 0
Viso nuþudyta gaujø nariø 16
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 571
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $645,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.125,00
Kirpyklø biudþetas $80,00
Prostituèiø biudþetas $84,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $104.810,00
Maisto biudþetas $18,00
Visas apsipirkimo biudþetas $101.378,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.400,00
Nuosavybës biudþetas $190.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13046 ið 13045
100%
Sunaudota sprogmenø (kg) 153
Tavo nuþudyti þmonës 1793
Kitø nuþudyti þmonës 229
Nuþudyti nusikaltëliai 19
Nuþudyti gaujø nariai 521
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1338
Sunaikinti automobiliai/motociklai 258
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 35
Pridaryta þalos uþ $1.767.284,00
Perðautos padangos 123
Ðûviai á galvà 518
Sukelti gaisrai 157
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 196
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 144
Paisekimas 70.59%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 193.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 458º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 73.64ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2706097.97ft
Pësèiomis nueita 253665.59ft
Plaukte nuplaukta 7517.96ft
Automobiliu nuvaþiuota 2055834.38ft
Dviraèiu nuvaþiuota 51272.02ft
Motociklu nuvaþiuota 258447.23ft
Laivu nuplaukta 349.92ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 8305.12ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 52355.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 18350.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:06
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:05
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 2
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $300,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 26
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 0
Geriausias laikas - Lowrider Race 0
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!