About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: necro
Last Updated: 07/31/05 14:09
Viewed 12150 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 74.87%
Ranking kryminalny Hoo-rider (12286)
Ostatnia Wykonana Misja Country Endurance
Czas grania 62:47
Miniête dni w grze 233 dni
Iloœæ zapisañ gry 63
Liczba odwiedzin w szpitalu 114
Razy utopiony 1
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 134
Przemalowania samochodów 61
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
111 po 248 próbach
44.76%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 1
Najdalszy skok na rowerze 116.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 65%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 65%
Seksapil 72%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 45%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 14
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 5.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 80.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 18.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 23
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 39.62%
Utrzymane terytoria 21
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 21
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 10
Zabici zrekrutowani 7
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 66
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 809
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 331 660,00
Kasa wydana na modê $15 790,00
Kasa wydana na tatua¿e $3 881,00
Kasa wydana na fryzjera $1 460,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $20,00
Kasa wydana na tuning aut $8 592,00
Kasa wydana na jedzenie $1 152,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 362 035,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $5 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $714 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $33 130 840,00
Kasa wygrana w kasynach $48 787 672,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $16 549 350,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $3 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
17847 z 38391
46.49%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 192
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3916
Ludzie zniszczeni przez innych 922
Zniszczeni kryminaliœci 42
Zniszczeni cz³onkowie gangów 741
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1684
Zniszczone pojazdy ziemne 1504
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 153
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 753 973,00
Liczba przebitych kó³ 283
Liczba strza³ów w g³owê 1323
Wywo³ane po¿ary 900
Policja
Iloœæ ³apówek 7
Liczba zdobytych gwiazdek 1077
Liczba straconych gwiazdek 459
EfektywnoϾ 44.76%
Razy z³apany 8
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 363.33ft
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 640º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 895.16ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:13
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 206.79ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 301.95ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:05
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:13
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:17
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 8708053.92ft
Dystans pokonany na nogach 711225.25ft
Dystans pokonany wp³aw 16795.47ft
Dystans pokonany samochodem 5135115.50ft
Dystans pokonany rowerem 92862.52ft
Dystans pokonany motocyklem 1366384.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 53131.36ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 119008.15ft
Dystans pokonany samolotem 1075174.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 106380.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 31976.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 20:16
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:28
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:11
Czas lotu 1:49
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 9
Ugaszone po¿ary 104
Najwy¿szy poziom jako medyk 11
Ludzie uratowani w misji medyka 76
Kasa zarobiona w taksówce $15 387,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 5
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $2 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 1
Pstrykniête zdjêcia 25
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 18
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:50
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:23
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:01
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:43
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 2
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:49
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:18
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:11
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:14
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:18
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:11
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!