About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: necro
Last Updated: 07/31/05 14:09
Viewed 10604 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 74.87%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (12286)
Paskutinë Pereita Misija Country Endurance
Þaidimo laikas 62:47
Þaidime praëjusios dienos 233 dienos
Þaidimas iðsaugotas 63
Apsilankymai ligoninëje 114
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 134
Perdaþyti automobiliai 61
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
111 ið 248 bandymø
44.76%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 1
Tolimiausias metimas 116.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 65%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 65%
Seksualumas 72%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 45%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 14
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 5.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 80.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 18.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 23
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 39.62%
Priklausanèios teritorijos 21
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 21
Verbuoti gaujos nariai 10
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 7
Viso nuþudyta gaujø nariø 66
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 809
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.331.660,00
Mados biudþetas $15.790,00
Tatuiruoèiø biudþetas $3.881,00
Kirpyklø biudþetas $1.460,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $20,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $8.592,00
Maisto biudþetas $1.152,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.362.035,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $5.400,00
Nuosavybës biudþetas $714.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $33.130.840,00
Loðimuose laimëti pinigai $48.787.672,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $16.549.350,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $3.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
17847 ið 38391
46.49%
Sunaudota sprogmenø (kg) 192
Tavo nuþudyti þmonës 3916
Kitø nuþudyti þmonës 922
Nuþudyti nusikaltëliai 42
Nuþudyti gaujø nariai 741
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1684
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1504
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 153
Pridaryta þalos uþ $4.753.973,00
Perðautos padangos 283
Ðûviai á galvà 1323
Sukelti gaisrai 900
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1077
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 459
Paisekimas 44.76%
Keliskart suimtas 8
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 363.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 640º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 895.16ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:13
Toliausiai ant priekinio rato 206.79ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 301.95ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:05
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:13
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:17
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 8708053.92ft
Pësèiomis nueita 711225.25ft
Plaukte nuplaukta 16795.47ft
Automobiliu nuvaþiuota 5135115.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 92862.52ft
Motociklu nuvaþiuota 1366384.50ft
Laivu nuplaukta 53131.36ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 119008.15ft
Lëktuvu nuskrista 1075174.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 106380.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 31976.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 20:16
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 7:28
Laikas su raketine kuprine 0:11
Skrydþiø laikas 1:49
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 9
Uþgesinti gaisrai 104
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 11
Greitàja iðgelbëti þmonës 76
Taksi uþdirbti pinigai $15.387,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 5
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $2.100,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 1
Padarytos nuotraukos 25
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 18
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:50
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:23
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:01
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:43
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 2
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:49
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:18
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:11
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:14
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:18
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:11
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!