About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: neck
Last Updated: 07/11/05 23:33
Viewed 11157 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 15.51%
Nusikaltëlio reitingas Playa Partner (1077)
Paskutinë Pereita Misija Doberman
Þaidimo laikas 24:38
Þaidime praëjusios dienos 79 dienos
Þaidimas iðsaugotas 49
Apsilankymai ligoninëje 8
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 28
Perdaþyti automobiliai 8
Gimnastikos salë aplankyta 22
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
23 ið 57 bandymø
40.35%
Perpurkðti grafitai 61 out of 100
61%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 11 out of 50
22%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 7
Tolimiausias metimas 67.78ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4390
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 19%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 41%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 32%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Poor
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 2
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0
Priklausanèios teritorijos 13
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 13
Verbuoti gaujos nariai 26
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 10
Viso nuþudyta gaujø nariø 32
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 329
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $232,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.170,00
Kirpyklø biudþetas $280,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $179,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.861,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $70.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 70
Parduota pavogtø dalykø 69
Vagystëmis uþdirbti pinigai $33.820,00
Didþiausias vagysèiø grobis $16.820,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
2702 ið 3502
77.16%
Sunaudota sprogmenø (kg) 35
Tavo nuþudyti þmonës 683
Kitø nuþudyti þmonës 173
Nuþudyti nusikaltëliai 16
Nuþudyti gaujø nariai 298
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 424
Sunaikinti automobiliai/motociklai 83
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 0
Pridaryta þalos uþ $198.116,00
Perðautos padangos 54
Ðûviai á galvà 107
Sukelti gaisrai 26
Policija
policijos kyðiai 15
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 149
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 126
Paisekimas 40.35%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 374º
Rasti unikalûs ðuoliai 14 out of 70
20%
Atlikti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 969.95ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:11
Toliausiai ant priekinio rato 219.31ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:15
Toliausiai dviem ratais 127.19ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2819663.92ft
Pësèiomis nueita 349087.69ft
Plaukte nuplaukta 12741.50ft
Automobiliu nuvaþiuota 1284973.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 209627.11ft
Motociklu nuvaþiuota 848535.50ft
Laivu nuplaukta 39952.21ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 63466.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 11280.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:11
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 2
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 4
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 8
Greitàja iðgelbëti þmonës 44
Taksi uþdirbti pinigai $3.130,00
Nuveþti keleiviai 27
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 5
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $16.800,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 23
Padarytos nuotraukos 1
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:27
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:23
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 0
Geriausias laikas - Lowrider Race 0
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!