About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: naveensan1
Last Updated: 07/07/05 02:37
Viewed 11224 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 24.06%
Ranking kryminalny Lil' G (3054)
Ostatnia Wykonana Misja Air Raid
Czas grania 14:19
Miniête dni w grze 58 dni
Iloœæ zapisañ gry 79
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 30
Przemalowania samochodów 5
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
40 po 45 próbach
88.89%
Zamalowane tagi 16 out of 100
16%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3950
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 26%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 55%
Musku³y 99%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 6%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 13%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 0%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 9
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 3
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 66.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 4
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 15
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 17
Zabici zrekrutowani 10
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 28
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 248
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $4 200,00
Kasa wydana na modê $2 747,00
Kasa wydana na tatua¿e $165,00
Kasa wydana na fryzjera $2 050,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $60,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $9 222,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $50 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $10,00
Kasa wygrana w kasynach $35,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $25,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
2995 z 7345
40.78%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 22
Ludzie zniszczeni przez ciebie 495
Ludzie zniszczeni przez innych 205
Zniszczeni kryminaliœci 0
Zniszczeni cz³onkowie gangów 175
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 400
Zniszczone pojazdy ziemne 66
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 74
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $611 274,00
Liczba przebitych kó³ 62
Liczba strza³ów w g³owê 165
Wywo³ane po¿ary 180
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 57
Liczba straconych gwiazdek 46
EfektywnoϾ 88.89%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 170.00ft
Najwy¿szy skok 4
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 160º
Unikalne skoki znalezione 0 out of 70
0%
Unikalne skoki wykonane 0 out of 70
0%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 4.90ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 160.83ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1296736.73ft
Dystans pokonany na nogach 176619.48ft
Dystans pokonany wp³aw 1331.41ft
Dystans pokonany samochodem 748399.00ft
Dystans pokonany rowerem 9670.26ft
Dystans pokonany motocyklem 223093.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 86930.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 50693.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 14:33
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 10:14
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $775,00
Podwiezieni pasa¿erowie 7
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 3
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:51
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:34
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!