About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nandu666
Last Updated: 07/04/05 17:30
Viewed 11569 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 27.81%
Ranking kryminalny Homeboy (1862)
Ostatnia Wykonana Misja Small Town Bank
Czas grania 37:31
Miniête dni w grze 182 dni
Iloœæ zapisañ gry 59
Liczba odwiedzin w szpitalu 125
Razy utopiony 1
Szczêœcie 100
Liczba zjedzonych posi³ków 89
Przemalowania samochodów 5
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
38 po 103 próbach
36.89%
Zamalowane tagi 34 out of 100
34%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 5 out of 50
10%
Zebrane ostrygi 15 out of 50
30%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 20
Najdalszy skok na rowerze 183.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3860
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 8%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 38%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 44%
Umiejêtnoœæ latania 25%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 40%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 12
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 8
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 71.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 20.00%
Postêp z Millie 13.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 31
Stracone terytoria 2
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 40
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 255
Zabici zrekrutowani 118
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 178
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1600
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $32 160,00
Kasa wydana na modê $1 315,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 154,00
Kasa wydana na fryzjera $1 210,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $786,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $37 625,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $158 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 1
Liczba sprzedanych ³upów 1
Kasa zarobiona na w³amaniach $20,00
Najwiêkszy ³up $20,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15859 z 23659
67.03%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 259
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3226
Ludzie zniszczeni przez innych 829
Zniszczeni kryminaliœci 63
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1500
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 930
Zniszczone pojazdy ziemne 680
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 25
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 172 941,00
Liczba przebitych kó³ 259
Liczba strza³ów w g³owê 1400
Wywo³ane po¿ary 330
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 514
Liczba straconych gwiazdek 212
EfektywnoϾ 36.89%
Razy z³apany 20
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 2490.00ft
Najwy¿szy skok 72
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 597º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 10873.37ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 4:54
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 271.50ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 278.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4078830.63ft
Dystans pokonany na nogach 574162.88ft
Dystans pokonany wp³aw 14343.20ft
Dystans pokonany samochodem 1589756.00ft
Dystans pokonany rowerem 68902.12ft
Dystans pokonany motocyklem 939875.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 102217.45ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 3005.88ft
Dystans pokonany helikopterem 12006.02ft
Dystans pokonany samolotem 729258.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 9826.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 35476.66ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 11:05
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 9:04
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 1:09
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $156,00
Podwiezieni pasa¿erowie 4
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 490,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 67
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 20
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 2
Najlepszy czas w Badlands A 3:41
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!