About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: najnhend
Last Updated: 08/23/05 23:00
Viewed 11925 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (14387)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 120:28
Miniête dni w grze 408 dni
Iloœæ zapisañ gry 338
Liczba odwiedzin w szpitalu 38
Razy utopiony 1
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 56
Przemalowania samochodów 55
Iloœæ odwiedzin na si³owni 17
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 287 próbach
50.87%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 80lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 20
Najdalszy skok na rowerze 142.22ft
Ostatni wynik w tañczeniu 7500
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 51%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 39%
Musku³y 47%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 76
Liczba spieprzonych randek 6
Liczba numerków z dziewczynami 37
Liczba us³ug dziwek 6
Postêp z Denise 80.00%
Postêp z Michelle 97.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 94.00%
Postêp z Millie 92.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 60
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 57
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 55
Zabici zrekrutowani 27
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 120
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2351
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $105 760,00
Kasa wydana na modê $27 466,00
Kasa wydana na tatua¿e $610,00
Kasa wydana na fryzjera $1 300,00
Kasa wydana na dziwki $34,00
Kasa wydana na klub striptizerski $260,00
Kasa wydana na tuning aut $165 300,00
Kasa wydana na jedzenie $547,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $293 133,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $138 916 960,00
Kasa wygrana w kasynach $76 258 928,00
Kasa przegrana w kasynach $62 658 032,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 5
Liczba sprzedanych ³upów 9
Kasa zarobiona na w³amaniach $820,00
Najwiêkszy ³up $500,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
27458 z 40781
67.33%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 122
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5104
Ludzie zniszczeni przez innych 1060
Zniszczeni kryminaliœci 547
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2262
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3372
Zniszczone pojazdy ziemne 2702
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 148
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $5 122 387,00
Liczba przebitych kó³ 389
Liczba strza³ów w g³owê 1450
Wywo³ane po¿ary 1078
Policja
Iloœæ ³apówek 18
Liczba zdobytych gwiazdek 704
Liczba straconych gwiazdek 510
EfektywnoϾ 50.87%
Razy z³apany 6
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6260.00ft
Najwy¿szy skok 74
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 786º
Unikalne skoki znalezione 69 out of 70
98.57%
Unikalne skoki wykonane 68 out of 70
97.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3877.30ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:14
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 172.10ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 129136080.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:58
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 14:39
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 18194354.26ft
Dystans pokonany na nogach 1325311.50ft
Dystans pokonany wp³aw 67068.88ft
Dystans pokonany samochodem 9392320.00ft
Dystans pokonany rowerem 680942.31ft
Dystans pokonany motocyklem 3423320.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 417741.88ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 5674.36ft
Dystans pokonany helikopterem 585613.50ft
Dystans pokonany samolotem 2226198.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 20793.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 49370.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:38
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 15:16
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 3:17
Czas lotu 4:22
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 24
Kryminaliœci zabici w Vigilante 518
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 126
Kasa zarobiona w taksówce $14 138,00
Podwiezieni pasa¿erowie 75
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $33 280,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $10 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 24:01
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 110
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 30
BMX Najlepszy czas 2:28
NRG-500 Najlepszy czas 2:57
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:22
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:47
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:20
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:52
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:46
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:34
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:22
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:30
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:31
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:19
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:58
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:54
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:32
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:38
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:09
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:11
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:59
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:14
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:21
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:17
Najlepszy czas w World War Aces 2:29
Najlepszy czas w Barnstorming 5:39
Najlepszy czas w Military Service 4:49
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:13
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:38
Najlepszy czas w Heli Hell 5:20

Get Stats Like These!