About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nailuj
Last Updated: 07/03/05 20:39
Viewed 11542 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 57.22%
Ranking kryminalny Shooter (5995)
Ostatnia Wykonana Misja Test Drive
Czas grania 34:17
Miniête dni w grze 140 dni
Iloœæ zapisañ gry 157
Liczba odwiedzin w szpitalu 21
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 11
Przemalowania samochodów 15
Iloœæ odwiedzin na si³owni 1
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
99 po 142 próbach
69.72%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 40lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 40lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3060
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 45%
Respekt 94%
Pojemnoœæ p³uc 55%
Seksapil 37%
Musku³y 19%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 45%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 35%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 10%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 1
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 7.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 19
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 22
Zabici zrekrutowani 11
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 35
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 642
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $410 760,00
Kasa wydana na modê $550,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 662,00
Kasa wydana na fryzjera $600,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $350,00
Kasa wydana na jedzenie $64,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $413 836,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $196 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
10711 z 23139
46.29%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 126
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1772
Ludzie zniszczeni przez innych 429
Zniszczeni kryminaliœci 4
Zniszczeni cz³onkowie gangów 582
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1444
Zniszczone pojazdy ziemne 657
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 119
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 156 842,00
Liczba przebitych kó³ 160
Liczba strza³ów w g³owê 392
Wywo³ane po¿ary 600
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 231
Liczba straconych gwiazdek 157
EfektywnoϾ 69.72%
Razy z³apany 6
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 196.67ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 535º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.12ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 87.48ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:01
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:01
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3738071.87ft
Dystans pokonany na nogach 350255.03ft
Dystans pokonany wp³aw 12834.68ft
Dystans pokonany samochodem 2047836.63ft
Dystans pokonany rowerem 15840.05ft
Dystans pokonany motocyklem 522577.66ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 50019.35ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 173553.59ft
Dystans pokonany samolotem 565154.88ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 1:18
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 2
Ludzie uratowani w misji medyka 3
Kasa zarobiona w taksówce $121,00
Podwiezieni pasa¿erowie 2
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 380,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 17
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:25
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:31
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:18
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!