About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nailuj
Last Updated: 07/03/05 20:39
Viewed 11479 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 57.22%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5995)
Paskutinë Pereita Misija Test Drive
Þaidimo laikas 34:17
Þaidime praëjusios dienos 140 dienos
Þaidimas iðsaugotas 157
Apsilankymai ligoninëje 21
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 11
Perdaþyti automobiliai 15
Gimnastikos salë aplankyta 1
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
99 ið 142 bandymø
69.72%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 40lbs
Sunkiausi svarmenys 40lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3060
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 45%
Pagarba 94%
Plauèiø talpa 55%
Seksualumas 37%
Raumenys 19%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 45%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 35%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 1
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 7.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 19
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 22
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 11
Viso nuþudyta gaujø nariø 35
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 642
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $410.760,00
Mados biudþetas $550,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.662,00
Kirpyklø biudþetas $600,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $350,00
Maisto biudþetas $64,00
Visas apsipirkimo biudþetas $413.836,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.200,00
Nuosavybës biudþetas $196.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10711 ið 23139
46.29%
Sunaudota sprogmenø (kg) 126
Tavo nuþudyti þmonës 1772
Kitø nuþudyti þmonës 429
Nuþudyti nusikaltëliai 4
Nuþudyti gaujø nariai 582
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1444
Sunaikinti automobiliai/motociklai 657
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 119
Pridaryta þalos uþ $2.156.842,00
Perðautos padangos 160
Ðûviai á galvà 392
Sukelti gaisrai 600
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 231
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 157
Paisekimas 69.72%
Keliskart suimtas 6
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 196.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 535º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.12ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 87.48ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:01
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:01
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3738071.87ft
Pësèiomis nueita 350255.03ft
Plaukte nuplaukta 12834.68ft
Automobiliu nuvaþiuota 2047836.63ft
Dviraèiu nuvaþiuota 15840.05ft
Motociklu nuvaþiuota 522577.66ft
Laivu nuplaukta 50019.35ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 173553.59ft
Lëktuvu nuskrista 565154.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 1:18
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 2
Greitàja iðgelbëti þmonës 3
Taksi uþdirbti pinigai $121,00
Nuveþti keleiviai 2
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.380,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 17
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:25
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:31
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:18
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!