About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nadine90
Last Updated: 07/31/05 21:23
Viewed 11735 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 44.92%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5045)
Paskutinë Pereita Misija Verdant Meadows
Þaidimo laikas 55:01
Þaidime praëjusios dienos 218 dienos
Þaidimas iðsaugotas 212
Apsilankymai ligoninëje 40
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 92
Perdaþyti automobiliai 173
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 156
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
63 ið 168 bandymø
37.5%
Perpurkðti grafitai 25 out of 100
25%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 11 out of 50
22%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 52.22ft
paskutinis ðokiø rezultatas 1450
Þaidëjo statistikos
Storumas 73%
Iðtvermë 100%
Pagarba 62%
Plauèiø talpa 75%
Seksualumas 42%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 97%
Skraidymo gabumai 12%
Motociklø vairavimo gabumai 63%
Dviraèiø vairavimo gabumai 35%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Flyboy
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 47
Tragiðkø pasimatymø skaièius 14
Prieita iki galo su mergina 20
Aplankytos prostitutës 20
Progresas su Denise 91.00%
Progresas su Michelle 88.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 33.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 11
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 22
Verbuoti gaujos nariai 6
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 81
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 671
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $765.100,00
Mados biudþetas $1.905,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.770,00
Kirpyklø biudþetas $3.600,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $16.025,00
Maisto biudþetas $589,00
Visas apsipirkimo biudþetas $787.739,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.900,00
Nuosavybës biudþetas $675.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $10.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 2
Parduota pavogtø dalykø 2
Vagystëmis uþdirbti pinigai $80,00
Didþiausias vagysèiø grobis $80,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
16525 ið 38564
42.85%
Sunaudota sprogmenø (kg) 473
Tavo nuþudyti þmonës 2696
Kitø nuþudyti þmonës 567
Nuþudyti nusikaltëliai 28
Nuþudyti gaujø nariai 598
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1693
Sunaikinti automobiliai/motociklai 466
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 146
Pridaryta þalos uþ $2.784.114,00
Perðautos padangos 234
Ðûviai á galvà 467
Sukelti gaisrai 458
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 717
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 512
Paisekimas 37.5%
Keliskart suimtas 9
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 276.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 326º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 170.95ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:19
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:24
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5558449.01ft
Pësèiomis nueita 661394.25ft
Plaukte nuplaukta 26613.62ft
Automobiliu nuvaþiuota 3461550.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 75012.74ft
Motociklu nuvaþiuota 948163.50ft
Laivu nuplaukta 162614.23ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 5830.27ft
Lëktuvu nuskrista 61586.57ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 142836.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 12846.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 18:53
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:31
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:07
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $28,00
Nuveþti keleiviai 2
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 10
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $15.600,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 110
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 18 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:28
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:29
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!