About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nacpvh
Last Updated: 08/26/05 03:45
Viewed 11579 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10918)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 93:10
Miniête dni w grze 391 dni
Iloœæ zapisañ gry 637
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 173
Przemalowania samochodów 79
Iloœæ odwiedzin na si³owni 28
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 225 próbach
64.89%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 53.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4080
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 62%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 100%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 58
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 48
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 36.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 96.36%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 32
Zabici zrekrutowani 26
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 76
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1983
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $246 040,00
Kasa wydana na modê $465,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $900,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $50 010,00
Kasa wydana na jedzenie $1 137,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $290 802,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $5 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 70
Liczba sprzedanych ³upów 278
Kasa zarobiona na w³amaniach $114 360,00
Najwiêkszy ³up $20 480,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
25042 z 41224
60.75%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 1121
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4446
Ludzie zniszczeni przez innych 584
Zniszczeni kryminaliœci 103
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1926
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4104
Zniszczone pojazdy ziemne 1296
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 140
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $7 202 128,00
Liczba przebitych kó³ 287
Liczba strza³ów w g³owê 1126
Wywo³ane po¿ary 6667
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 671
Liczba straconych gwiazdek 414
EfektywnoϾ 64.89%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 103
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1033º
Unikalne skoki znalezione 14 out of 70
20%
Unikalne skoki wykonane 8 out of 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2214.54ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:17
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 282.46ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 233.66ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:28
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 6:03
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 12767550.28ft
Dystans pokonany na nogach 1086074.38ft
Dystans pokonany wp³aw 98651.24ft
Dystans pokonany samochodem 7049937.50ft
Dystans pokonany rowerem 371011.00ft
Dystans pokonany motocyklem 2294300.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 221356.64ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 860020.31ft
Dystans pokonany samolotem 741465.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 42003.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 2730.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 5:24
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:33
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:18
Czas lotu 3:07
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 82
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $17 605,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 14
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $64 495,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $10 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 25:37
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 76
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 2:42
NRG-500 Najlepszy czas 2:43
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:29
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:41
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:38
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:04
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:51
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 2:07
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:49
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:28
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:30
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:29
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:08
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:42
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 3:25
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:45
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:13
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:46
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:01
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:12
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:23
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:36
Najlepszy czas w World War Aces 2:35
Najlepszy czas w Barnstorming 7:01
Najlepszy czas w Military Service 7:11
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 7:51
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 7:25
Najlepszy czas w Heli Hell 10:04

Get Stats Like These!