About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nacpvh
Last Updated: 08/26/05 03:45
Viewed 11581 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10918)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 93:10
Þaidime praëjusios dienos 391 dienos
Þaidimas iðsaugotas 637
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 173
Perdaþyti automobiliai 79
Gimnastikos salë aplankyta 28
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
146 ið 225 bandymø
64.89%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 53.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4080
Þaidëjo statistikos
Storumas 62%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 100%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Wedge
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 58
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 48
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 36.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 96.36%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 32
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 26
Viso nuþudyta gaujø nariø 76
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1983
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $246.040,00
Mados biudþetas $465,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $900,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $50.010,00
Maisto biudþetas $1.137,00
Visas apsipirkimo biudþetas $290.802,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $5.400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 70
Parduota pavogtø dalykø 278
Vagystëmis uþdirbti pinigai $114.360,00
Didþiausias vagysèiø grobis $20.480,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
25042 ið 41224
60.75%
Sunaudota sprogmenø (kg) 1121
Tavo nuþudyti þmonës 4446
Kitø nuþudyti þmonës 584
Nuþudyti nusikaltëliai 103
Nuþudyti gaujø nariai 1926
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4104
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1296
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 140
Pridaryta þalos uþ $7.202.128,00
Perðautos padangos 287
Ðûviai á galvà 1126
Sukelti gaisrai 6667
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 671
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 414
Paisekimas 64.89%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 103
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1033º
Rasti unikalûs ðuoliai 14 out of 70
20%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2214.54ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:17
Toliausiai ant priekinio rato 282.46ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:11
Toliausiai dviem ratais 233.66ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 5:28
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 6:03
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 12767550.28ft
Pësèiomis nueita 1086074.38ft
Plaukte nuplaukta 98651.24ft
Automobiliu nuvaþiuota 7049937.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 371011.00ft
Motociklu nuvaþiuota 2294300.25ft
Laivu nuplaukta 221356.64ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 860020.31ft
Lëktuvu nuskrista 741465.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 42003.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 2730.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 5:24
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:33
Laikas su raketine kuprine 1:18
Skrydþiø laikas 3:07
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 82
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $17.605,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 14
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $64.495,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.200,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 25:37
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 76
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 2:42
NRG-500 geriausias laikas 2:43
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:29
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:41
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 1:04
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:51
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 2:07
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:49
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:28
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:30
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:29
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:08
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:57
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:42
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 3:25
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:45
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:13
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:46
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:01
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:12
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:23
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:36
Geriausias laikas - World War Aces 2:35
Geriausias laikas - Barnstorming 7:01
Geriausias laikas - Military Service 7:11
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 7:51
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 7:25
Geriausias laikas - Heli Hell 10:04

Get Stats Like These!