About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nacho123
Last Updated: 09/20/07 07:22
Viewed 11619 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 16.04%
Nusikaltëlio reitingas Crime Partner (1635)
Paskutinë Pereita Misija Los Sepulcros
Þaidimo laikas 15:00
Þaidime praëjusios dienos 89 dienos
Þaidimas iðsaugotas 198
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 92
Perdaþyti automobiliai 8
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
23 ið 33 bandymø
69.7%
Perpurkðti grafitai 100 de 100
100%
Nuotraukos 0 de 50
0%
Surinktos pasagos 0 de 50
0%
Surinktos kriauklës 1 de 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 6.90m
paskutinis ðokiø rezultatas 5610
Þaidëjo statistikos
Storumas 44%
Iðtvermë 100%
Pagarba 0
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 22%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 10%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 50%
Dviraèiø vairavimo gabumai 25%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 17
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 14
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 67.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gánster
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Cutre
Ðratinis ðautuvas Cutre
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Asesino Profesional
SMG Gánster
AK47 Asesino Profesional
M4 Cutre
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 15
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 49.06%
Priklausanèios teritorijos 26
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 26
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 51
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 677
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $5.600,00
Mados biudþetas $560,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.795,00
Kirpyklø biudþetas $400,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $912,00
Visas apsipirkimo biudþetas $9.267,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $700,00
Nuosavybës biudþetas $70.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
7996 ið 10163
78.68%
Sunaudota sprogmenø (kg) 34
Tavo nuþudyti þmonës 1172
Kitø nuþudyti þmonës 225
Nuþudyti nusikaltëliai 12
Nuþudyti gaujø nariai 619
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 998
Sunaikinti automobiliai/motociklai 147
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 0
Pridaryta þalos uþ $781.384,00
Perðautos padangos 92
Ðûviai á galvà 498
Sukelti gaisrai 25
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 182
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 78
Paisekimas 69.7%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Acrobacia demencial
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 42.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 179º
Rasti unikalûs ðuoliai 0 de 70
0%
Atlikti unikalûs ðuoliai 0 de 70
0%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 57.49m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 22.28m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 0.00m
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 481938.42m
Pësèiomis nueita 107397.60m
Plaukte nuplaukta 358.73m
Automobiliu nuvaþiuota 141978.69m
Dviraèiu nuvaþiuota 17455.60m
Motociklu nuvaþiuota 170606.80m
Laivu nuplaukta 0.00m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 0.00m
Lëktuvu nuskrista 0.00m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 44141.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 19:55
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 2
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 3
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 5
Greitàja iðgelbëti þmonës 19
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 0
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:43
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!