About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: n0x
Last Updated: 08/20/05 09:00
Viewed 12608 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 51.87%
Ranking kryminalny Shooter (6113)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 21:39
Miniête dni w grze 96 dni
Iloœæ zapisañ gry 150
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 200
Liczba zjedzonych posi³ków 22
Przemalowania samochodów 17
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
94 po 116 próbach
81.03%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 10 out of 50
20%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 70lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2900
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 3%
Wytrzyma³oœæ 61%
Respekt 94%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 0%
Musku³y 73%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 13%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 53%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 1
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 10.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 10.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 20
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 10
Zabici zrekrutowani 5
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 27
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 693
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $141 840,00
Kasa wydana na modê $0,00
Kasa wydana na tatua¿e $450,00
Kasa wydana na fryzjera $1 250,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $44,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $143 584,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $110 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11486 z 20231
56.77%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 88
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1811
Ludzie zniszczeni przez innych 302
Zniszczeni kryminaliœci 5
Zniszczeni cz³onkowie gangów 637
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1584
Zniszczone pojazdy ziemne 469
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 115
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 569 791,00
Liczba przebitych kó³ 141
Liczba strza³ów w g³owê 640
Wywo³ane po¿ary 442
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 166
Liczba straconych gwiazdek 132
EfektywnoϾ 81.03%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 216.67ft
Najwy¿szy skok 6
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 310º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 167.10ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 103.31ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 123.14ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3105224.54ft
Dystans pokonany na nogach 311351.66ft
Dystans pokonany wp³aw 10516.59ft
Dystans pokonany samochodem 1299432.25ft
Dystans pokonany rowerem 29361.17ft
Dystans pokonany motocyklem 814904.56ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 24064.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 119968.27ft
Dystans pokonany samolotem 434519.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 48893.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 12213.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:44
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 8:41
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:09
Czas lotu 0:55
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 33
Wykonane poziomy na strzelnicy 6 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:58
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!