About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: n0x
Last Updated: 08/20/05 09:00
Viewed 14621 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 51.87%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6113)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 21:39
Þaidime praëjusios dienos 96 dienos
Þaidimas iðsaugotas 150
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 200
Suvalgyti patiekalai 22
Perdaþyti automobiliai 17
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
94 ið 116 bandymø
81.03%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 10 out of 50
20%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 70lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2900
Þaidëjo statistikos
Storumas 3%
Iðtvermë 61%
Pagarba 94%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 0%
Raumenys 73%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 13%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 53%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 1
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 10.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 10.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 20
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 10
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 27
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 693
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $141.840,00
Mados biudþetas $0,00
Tatuiruoèiø biudþetas $450,00
Kirpyklø biudþetas $1.250,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $44,00
Visas apsipirkimo biudþetas $143.584,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.300,00
Nuosavybës biudþetas $110.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11486 ið 20231
56.77%
Sunaudota sprogmenø (kg) 88
Tavo nuþudyti þmonës 1811
Kitø nuþudyti þmonës 302
Nuþudyti nusikaltëliai 5
Nuþudyti gaujø nariai 637
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1584
Sunaikinti automobiliai/motociklai 469
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 115
Pridaryta þalos uþ $1.569.791,00
Perðautos padangos 141
Ðûviai á galvà 640
Sukelti gaisrai 442
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 166
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 132
Paisekimas 81.03%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 216.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 6
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 310º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 167.10ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 103.31ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 123.14ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3105224.54ft
Pësèiomis nueita 311351.66ft
Plaukte nuplaukta 10516.59ft
Automobiliu nuvaþiuota 1299432.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 29361.17ft
Motociklu nuvaþiuota 814904.56ft
Laivu nuplaukta 24064.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 119968.27ft
Lëktuvu nuskrista 434519.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 48893.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 12213.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 13:44
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 8:41
Laikas su raketine kuprine 0:09
Skrydþiø laikas 0:55
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 33
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:58
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!