About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: musicman2059
Last Updated: 03/24/09 05:49
Viewed 10745 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 49.20%
Ranking kryminalny Jacker (4801)
Ostatnia Wykonana Misja Key To Her Heart
Czas grania 37:33
Miniête dni w grze 146 dni
Iloœæ zapisañ gry 179
Liczba odwiedzin w szpitalu 12
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 27
Przemalowania samochodów 22
Iloœæ odwiedzin na si³owni 3
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
81 po 169 próbach
47.93%
Zamalowane tagi 11 out of 100
11%
Zrobione zdjêcia 6 out of 50
12%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 80lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 20lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 1%
Wytrzyma³oœæ 52%
Respekt 33%
Pojemnoœæ p³uc 15%
Seksapil 3%
Musku³y 16%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 3
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 8
Zabici zrekrutowani 6
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 10
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 210
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $34 460,00
Kasa wydana na modê $230,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $100,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $158,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $34 948,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $285 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $640,00
Kasa wygrana w kasynach $250,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $250,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $250,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5543 z 11044
50.19%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 132
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1219
Ludzie zniszczeni przez innych 337
Zniszczeni kryminaliœci 19
Zniszczeni cz³onkowie gangów 171
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 902
Zniszczone pojazdy ziemne 333
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 106
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 495 540,00
Liczba przebitych kó³ 141
Liczba strza³ów w g³owê 322
Wywo³ane po¿ary 335
Policja
Iloœæ ³apówek 10
Liczba zdobytych gwiazdek 278
Liczba straconych gwiazdek 169
EfektywnoϾ 47.93%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 480.00ft
Najwy¿szy skok 6
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 360º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 154636000.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6832456.81ft
Dystans pokonany na nogach 452270.81ft
Dystans pokonany wp³aw 7319.37ft
Dystans pokonany samochodem 3260295.00ft
Dystans pokonany rowerem 208565.83ft
Dystans pokonany motocyklem 2004080.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 7848.88ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 72022.12ft
Dystans pokonany samolotem 815917.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 2950.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 1186.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:28
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:26
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 1:19
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $2 157,00
Podwiezieni pasa¿erowie 19
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 3 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 91
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 13
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:31
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 2
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:58
Najlepsza pozycja w City Circuit 2
Najlepszy czas w City Circuit 1:49
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:20
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:14
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:58
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:22
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 2
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:49
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 2:40
Najlepszy czas w Barnstorming 6:09
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!