About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: musicman2059
Last Updated: 03/24/09 05:49
Viewed 10743 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 49.20%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4801)
Paskutinë Pereita Misija Key To Her Heart
Þaidimo laikas 37:33
Þaidime praëjusios dienos 146 dienos
Þaidimas iðsaugotas 179
Apsilankymai ligoninëje 12
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 27
Perdaþyti automobiliai 22
Gimnastikos salë aplankyta 3
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
81 ið 169 bandymø
47.93%
Perpurkðti grafitai 11 out of 100
11%
Nuotraukos 6 out of 50
12%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 80lbs
Sunkiausi svarmenys 20lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 1%
Iðtvermë 52%
Pagarba 33%
Plauèiø talpa 15%
Seksualumas 3%
Raumenys 16%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 7
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 3
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 8
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 10
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 210
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $34.460,00
Mados biudþetas $230,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $100,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $158,00
Visas apsipirkimo biudþetas $34.948,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.000,00
Nuosavybës biudþetas $285.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $640,00
Loðimuose laimëti pinigai $250,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $250,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $250,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5543 ið 11044
50.19%
Sunaudota sprogmenø (kg) 132
Tavo nuþudyti þmonës 1219
Kitø nuþudyti þmonës 337
Nuþudyti nusikaltëliai 19
Nuþudyti gaujø nariai 171
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 902
Sunaikinti automobiliai/motociklai 333
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 106
Pridaryta þalos uþ $1.495.540,00
Perðautos padangos 141
Ðûviai á galvà 322
Sukelti gaisrai 335
Policija
policijos kyðiai 10
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 278
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 169
Paisekimas 47.93%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 480.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 6
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 360º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 154636000.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6832456.81ft
Pësèiomis nueita 452270.81ft
Plaukte nuplaukta 7319.37ft
Automobiliu nuvaþiuota 3260295.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 208565.83ft
Motociklu nuvaþiuota 2004080.75ft
Laivu nuplaukta 7848.88ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 72022.12ft
Lëktuvu nuskrista 815917.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 2950.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 1186.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:28
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:26
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 1:19
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $2.157,00
Nuveþti keleiviai 19
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 3 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 91
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 13
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:31
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 2
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:58
Aukðèiausia vieta - City Circuit 2
Geriausias laikas - City Circuit 1:49
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:20
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:14
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:58
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:22
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 2
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:49
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 2:40
Geriausias laikas - Barnstorming 6:09
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!