About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: mr_rookus
Last Updated: 06/25/05 12:07
Viewed 10386 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 31.55%
Ranking kryminalny Jacker (4181)
Ostatnia Wykonana Misja Lure
Czas grania 20:16
Miniête dni w grze 84 dni
Iloœæ zapisañ gry 107
Liczba odwiedzin w szpitalu 14
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 67
Przemalowania samochodów 13
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
52 po 95 próbach
54.74%
Zamalowane tagi 15 out of 100
15%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2900
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 71%
Respekt 48%
Pojemnoœæ p³uc 5%
Seksapil 67%
Musku³y 97%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 16%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 28%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 20%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 10
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 6
Liczba us³ug dziwek 11
Postêp z Denise 87.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 11
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 22
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 49
Zabici zrekrutowani 9
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 30
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 444
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $5 700,00
Kasa wydana na modê $2 212,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 175,00
Kasa wydana na fryzjera $1 550,00
Kasa wydana na dziwki $268,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $182,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $10 819,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $90 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 6
Liczba sprzedanych ³upów 8
Kasa zarobiona na w³amaniach $1 280,00
Najwiêkszy ³up $1 280,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5715 z 11239
50.85%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 42
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1004
Ludzie zniszczeni przez innych 254
Zniszczeni kryminaliœci 7
Zniszczeni cz³onkowie gangów 393
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 791
Zniszczone pojazdy ziemne 151
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 95
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $919 574,00
Liczba przebitych kó³ 87
Liczba strza³ów w g³owê 318
Wywo³ane po¿ary 258
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 185
Liczba straconych gwiazdek 120
EfektywnoϾ 54.74%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 226.67ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 336º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 259.91ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 188.59ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1888812.08ft
Dystans pokonany na nogach 252274.45ft
Dystans pokonany wp³aw 3332.44ft
Dystans pokonany samochodem 1150784.88ft
Dystans pokonany rowerem 63789.35ft
Dystans pokonany motocyklem 299151.91ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 14632.88ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2389.07ft
Dystans pokonany helikopterem 6207.15ft
Dystans pokonany samolotem 4636.62ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 91613.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 23:27
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:05
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:01
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 1
Ugaszone po¿ary 1
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 9
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 3
Kasa zarobiona jako alfons $5 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 82
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:43
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:20
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:08
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!