About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: mr_rookus
Last Updated: 06/25/05 12:07
Viewed 10323 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 31.55%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4181)
Paskutinë Pereita Misija Lure
Þaidimo laikas 20:16
Þaidime praëjusios dienos 84 dienos
Þaidimas iðsaugotas 107
Apsilankymai ligoninëje 14
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 67
Perdaþyti automobiliai 13
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
52 ið 95 bandymø
54.74%
Perpurkðti grafitai 15 out of 100
15%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2900
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 71%
Pagarba 48%
Plauèiø talpa 5%
Seksualumas 67%
Raumenys 97%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 16%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 28%
Dviraèiø vairavimo gabumai 20%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 10
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 6
Aplankytos prostitutës 11
Progresas su Denise 87.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 11
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 22
Verbuoti gaujos nariai 49
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 30
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 444
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $5.700,00
Mados biudþetas $2.212,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.175,00
Kirpyklø biudþetas $1.550,00
Prostituèiø biudþetas $268,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $182,00
Visas apsipirkimo biudþetas $10.819,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.100,00
Nuosavybës biudþetas $90.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 6
Parduota pavogtø dalykø 8
Vagystëmis uþdirbti pinigai $1.280,00
Didþiausias vagysèiø grobis $1.280,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5715 ið 11239
50.85%
Sunaudota sprogmenø (kg) 42
Tavo nuþudyti þmonës 1004
Kitø nuþudyti þmonës 254
Nuþudyti nusikaltëliai 7
Nuþudyti gaujø nariai 393
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 791
Sunaikinti automobiliai/motociklai 151
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 95
Pridaryta þalos uþ $919.574,00
Perðautos padangos 87
Ðûviai á galvà 318
Sukelti gaisrai 258
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 185
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 120
Paisekimas 54.74%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 226.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 336º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 259.91ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 188.59ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1888812.08ft
Pësèiomis nueita 252274.45ft
Plaukte nuplaukta 3332.44ft
Automobiliu nuvaþiuota 1150784.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 63789.35ft
Motociklu nuvaþiuota 299151.91ft
Laivu nuplaukta 14632.88ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2389.07ft
Sraigtasparniu nuskrista 6207.15ft
Lëktuvu nuskrista 4636.62ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 91613.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 23:27
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:05
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:01
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 1
Uþgesinti gaisrai 1
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 9
Sàvadautos merginos 3
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $5.700,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 82
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:43
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:20
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:08
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!