About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: money
Last Updated: 06/20/05 20:39
Viewed 10786 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 18.18%
Ranking kryminalny Homeboy (1752)
Ostatnia Wykonana Misja Body Harvest
Czas grania 23:44
Miniête dni w grze 87 dni
Iloœæ zapisañ gry 62
Liczba odwiedzin w szpitalu 21
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 85
Przemalowania samochodów 7
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
30 po 59 próbach
50.85%
Zamalowane tagi 40 out of 100
40%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 6
Najdalszy skok na rowerze 135.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3630
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 13%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 75%
Pojemnoœæ p³uc 5%
Seksapil 15%
Musku³y 99%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 16%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 43%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 9
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 3
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 57.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 19
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 30
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 25
Zabici zrekrutowani 14
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 50
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 906
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $10 100,00
Kasa wydana na modê $1 505,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 110,00
Kasa wydana na fryzjera $2 100,00
Kasa wydana na dziwki $62,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $8 490,00
Kasa wydana na jedzenie $170,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $22 475,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $30 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5932 z 8598
68.99%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 26
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1781
Ludzie zniszczeni przez innych 283
Zniszczeni kryminaliœci 23
Zniszczeni cz³onkowie gangów 860
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1273
Zniszczone pojazdy ziemne 132
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 1
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $600 366,00
Liczba przebitych kó³ 110
Liczba strza³ów w g³owê 889
Wywo³ane po¿ary 19
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 208
Liczba straconych gwiazdek 137
EfektywnoϾ 50.85%
Razy z³apany 6
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 186.67ft
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 385º
Unikalne skoki znalezione 2 out of 70
2.86%
Unikalne skoki wykonane 0 out of 70
0%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 317.76ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 199.86ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 10.39ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1828446.62ft
Dystans pokonany na nogach 465421.97ft
Dystans pokonany wp³aw 2846.18ft
Dystans pokonany samochodem 656312.44ft
Dystans pokonany rowerem 179090.86ft
Dystans pokonany motocyklem 430302.53ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 7639.31ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 61603.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 25230.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:38
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 8:26
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 8
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $9 900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 4
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:54
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!