About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: misled
Last Updated: 07/09/05 21:50
Viewed 10903 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (15387)
Ostatnia Wykonana Misja Backroad Wanderer
Czas grania 81:38
Miniête dni w grze 268 dni
Iloœæ zapisañ gry 262
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 128
Przemalowania samochodów 50
Iloœæ odwiedzin na si³owni 6
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 202 próbach
71.78%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce -1073741824kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach -1073741824kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 12
Najdalszy skok na rowerze 7.10m
Ostatni wynik w tañczeniu 3160
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 6%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 98%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 75%
Musku³y 88%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 1%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 18
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 9
Liczba us³ug dziwek 4
Postêp z Denise 89.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 34.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 50
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 75.47%
Utrzymane terytoria 40
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 44
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 9
Zabici zrekrutowani 7
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 32
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1757
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $12 000,00
Kasa wydana na modê $25 415,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $750,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $220,00
Kasa wydana na tuning aut $500,00
Kasa wydana na jedzenie $1 132,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $39 297,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $435 276,00
Kasa wygrana w kasynach $904 740,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $120 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
22808 z 24529
92.98%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 156
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4558
Ludzie zniszczeni przez innych 599
Zniszczeni kryminaliœci 1304
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1676
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 0
Zniszczone pojazdy ziemne 929
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 103
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $5 537 648,00
Liczba przebitych kó³ 380
Liczba strza³ów w g³owê 1005
Wywo³ane po¿ary 2980
Policja
Iloœæ ³apówek 14
Liczba zdobytych gwiazdek 1266
Liczba straconych gwiazdek 1141
EfektywnoϾ 71.78%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 1877.00m
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 796º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 443.60m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:51
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 77.30m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 67.36m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:12
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:12
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3269429.07m
Dystans pokonany na nogach 232860.53m
Dystans pokonany wp³aw 12543.18m
Dystans pokonany samochodem 1268721.25m
Dystans pokonany rowerem 119303.05m
Dystans pokonany motocyklem 815617.44m
Dystans pokonany ³odzi¹ 32714.12m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 316528.91m
Dystans pokonany samolotem 470524.59m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 616.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:22
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:06
Czas lotu 4:55
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 105
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1280
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $30 565,00
Podwiezieni pasa¿erowie 60
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 370,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $12 900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:13
Dostarczone paczki 57
Pstrykniête zdjêcia 90
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 11:27
NRG-500 Najlepszy czas 8:46
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:33
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:54
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:31
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:56
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:55
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:48
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:56
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:29
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:30
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:32
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:17
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:07
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:44
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:20
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:09
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:44
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:00
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:25
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:28
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:22
Najlepszy czas w World War Aces 2:56
Najlepszy czas w Barnstorming 7:00
Najlepszy czas w Military Service 7:55
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:34
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:01
Najlepszy czas w Heli Hell 8:23

Get Stats Like These!