About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: misled
Last Updated: 07/09/05 21:50
Viewed 10847 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (15387)
Paskutinë Pereita Misija Backroad Wanderer
Þaidimo laikas 81:38
Þaidime praëjusios dienos 268 dienos
Þaidimas iðsaugotas 262
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 128
Perdaþyti automobiliai 50
Gimnastikos salë aplankyta 6
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 202 bandymø
71.78%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris -1073741824kgs
Sunkiausi svarmenys -1073741824kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 12
Tolimiausias metimas 7.10m
paskutinis ðokiø rezultatas 3160
Þaidëjo statistikos
Storumas 6%
Iðtvermë 100%
Pagarba 98%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 75%
Raumenys 88%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 1%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 18
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 9
Aplankytos prostitutës 4
Progresas su Denise 89.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 34.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 50
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 75.47%
Priklausanèios teritorijos 40
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 44
Verbuoti gaujos nariai 9
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 7
Viso nuþudyta gaujø nariø 32
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1757
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $12.000,00
Mados biudþetas $25.415,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $750,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $220,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $500,00
Maisto biudþetas $1.132,00
Visas apsipirkimo biudþetas $39.297,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.300,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $435.276,00
Loðimuose laimëti pinigai $904.740,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $120.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
22808 ið 24529
92.98%
Sunaudota sprogmenø (kg) 156
Tavo nuþudyti þmonës 4558
Kitø nuþudyti þmonës 599
Nuþudyti nusikaltëliai 1304
Nuþudyti gaujø nariai 1676
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 0
Sunaikinti automobiliai/motociklai 929
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 103
Pridaryta þalos uþ $5.537.648,00
Perðautos padangos 380
Ðûviai á galvà 1005
Sukelti gaisrai 2980
Policija
policijos kyðiai 14
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1266
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1141
Paisekimas 71.78%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1877.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 796º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 443.60m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:51
Toliausiai ant priekinio rato 77.30m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 67.36m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 5:12
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 5:12
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3269429.07m
Pësèiomis nueita 232860.53m
Plaukte nuplaukta 12543.18m
Automobiliu nuvaþiuota 1268721.25m
Dviraèiu nuvaþiuota 119303.05m
Motociklu nuvaþiuota 815617.44m
Laivu nuplaukta 32714.12m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 316528.91m
Lëktuvu nuskrista 470524.59m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 616.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:22
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 1:06
Skrydþiø laikas 4:55
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 105
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1280
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $30.565,00
Nuveþti keleiviai 60
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.370,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.900,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 21:13
Pristatyti siuntiniai 57
Padarytos nuotraukos 90
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 11:27
NRG-500 geriausias laikas 8:46
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:33
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:54
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:31
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:56
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:55
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:48
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:56
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:29
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:30
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:17
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:07
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:44
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:20
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:09
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:44
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:00
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:25
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:28
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:22
Geriausias laikas - World War Aces 2:56
Geriausias laikas - Barnstorming 7:00
Geriausias laikas - Military Service 7:55
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:34
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:01
Geriausias laikas - Heli Hell 8:23

Get Stats Like These!