About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: menibig
Last Updated: 08/17/06 00:13
Viewed 10782 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 79.14%
Ranking kryminalny Shooter (5247)
Ostatnia Wykonana Misja Little Loop
Czas grania 63:46
Miniête dni w grze 217 dni
Iloœæ zapisañ gry 207
Liczba odwiedzin w szpitalu 10
Razy utopiony 0
Szczêœcie 80
Liczba zjedzonych posi³ków 37
Przemalowania samochodów 12
Iloœæ odwiedzin na si³owni 20
Iloœc wpisanych kodów 375
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
114 po 198 próbach
57.58%
Zamalowane tagi 32 out of 100
32%
Zrobione zdjêcia 4 out of 50
8%
Zebrane podkowy 4 out of 50
8%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 74.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 1760
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 50%
Seksapil 46%
Musku³y 54%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 75%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 45%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 1
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 44
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 41.51%
Utrzymane terytoria 22
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 34
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 109
Zabici zrekrutowani 50
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 76
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1634
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $384 240,00
Kasa wydana na modê $8 667,00
Kasa wydana na tatua¿e $3 696,00
Kasa wydana na fryzjera $1 250,00
Kasa wydana na dziwki $96,00
Kasa wydana na klub striptizerski $200,00
Kasa wydana na tuning aut $43 550,00
Kasa wydana na jedzenie $327,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $438 830,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $39 309 404,00
Kasa wygrana w kasynach $19 260 096,00
Kasa przegrana w kasynach $20 049 308,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 038 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $896 000,00
Iloœc zrabowanych domów 2
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
25664 z 26630
96.37%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 135
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4327
Ludzie zniszczeni przez innych 626
Zniszczeni kryminaliœci 68
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1547
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3509
Zniszczone pojazdy ziemne 1198
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 136
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $5 189 305,00
Liczba przebitych kó³ 646
Liczba strza³ów w g³owê 1817
Wywo³ane po¿ary 212
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 79
Liczba straconych gwiazdek 48
EfektywnoϾ 57.58%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6046.67ft
Najwy¿szy skok 577
najwiêcej fiko³ków przy skoku 7
Najwiêkszy obrót przy skoku 1867º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 8583.56ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:52
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 650.70ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 177.56ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6807709.07ft
Dystans pokonany na nogach 548495.06ft
Dystans pokonany wp³aw 27229.21ft
Dystans pokonany samochodem 2929383.00ft
Dystans pokonany rowerem 126421.10ft
Dystans pokonany motocyklem 1136145.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 69724.95ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 64025.87ft
Dystans pokonany samolotem 1799924.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 104550.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 1810.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 17:18
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:47
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:14
Czas lotu 2:40
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 4
Ludzie uratowani w misji medyka 10
Kasa zarobiona w taksówce $37,00
Podwiezieni pasa¿erowie 2
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 2 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 21
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 35
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 2:35
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:25
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:51
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:41
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:53
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 2
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:48
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:53
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:52
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:48
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 1:56
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:09
Najlepszy czas w World War Aces 1:59
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!