About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: menibig
Last Updated: 08/17/06 00:13
Viewed 10798 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 79.14%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5247)
Paskutinë Pereita Misija Little Loop
Þaidimo laikas 63:46
Þaidime praëjusios dienos 217 dienos
Þaidimas iðsaugotas 207
Apsilankymai ligoninëje 10
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 80
Suvalgyti patiekalai 37
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 20
Sukèiauta 375
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
114 ið 198 bandymø
57.58%
Perpurkðti grafitai 32 out of 100
32%
Nuotraukos 4 out of 50
8%
Surinktos pasagos 4 out of 50
8%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 74.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 1760
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 50%
Seksualumas 46%
Raumenys 54%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 75%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 45%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 1
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 44
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 41.51%
Priklausanèios teritorijos 22
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 34
Verbuoti gaujos nariai 109
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 50
Viso nuþudyta gaujø nariø 76
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1634
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $384.240,00
Mados biudþetas $8.667,00
Tatuiruoèiø biudþetas $3.696,00
Kirpyklø biudþetas $1.250,00
Prostituèiø biudþetas $96,00
Striptizo klubø biudþetas $200,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $43.550,00
Maisto biudþetas $327,00
Visas apsipirkimo biudþetas $438.830,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $39.309.404,00
Loðimuose laimëti pinigai $19.260.096,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $20.049.308,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.038.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $896.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 2
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
25664 ið 26630
96.37%
Sunaudota sprogmenø (kg) 135
Tavo nuþudyti þmonës 4327
Kitø nuþudyti þmonës 626
Nuþudyti nusikaltëliai 68
Nuþudyti gaujø nariai 1547
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3509
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1198
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 136
Pridaryta þalos uþ $5.189.305,00
Perðautos padangos 646
Ðûviai á galvà 1817
Sukelti gaisrai 212
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 79
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 48
Paisekimas 57.58%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6046.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 577
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 7
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1867º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 8583.56ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:52
Toliausiai ant priekinio rato 650.70ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:10
Toliausiai dviem ratais 177.56ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6807709.07ft
Pësèiomis nueita 548495.06ft
Plaukte nuplaukta 27229.21ft
Automobiliu nuvaþiuota 2929383.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 126421.10ft
Motociklu nuvaþiuota 1136145.13ft
Laivu nuplaukta 69724.95ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 64025.87ft
Lëktuvu nuskrista 1799924.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 104550.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 1810.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 17:18
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:47
Laikas su raketine kuprine 1:14
Skrydþiø laikas 2:40
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 4
Greitàja iðgelbëti þmonës 10
Taksi uþdirbti pinigai $37,00
Nuveþti keleiviai 2
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 2 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 21
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 35
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 2:35
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:25
Geriausias rato laikas - dirt track 0:51
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:41
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:53
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 2
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:48
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:53
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:52
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:48
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 1:56
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:09
Geriausias laikas - World War Aces 1:59
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!