About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: matas
Last Updated: 08/05/07 16:51
Viewed 10644 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 48.13%
Ranking kryminalny Hoo-rider (13253)
Ostatnia Wykonana Misja Green Goo
Czas grania 24:13
Miniête dni w grze 90 dni
Iloœæ zapisañ gry 67
Liczba odwiedzin w szpitalu 19
Razy utopiony 0
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 106
Przemalowania samochodów 19
Iloœæ odwiedzin na si³owni 0
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
71 po 102 próbach
69.61%
Zamalowane tagi 46 out of 100
46%
Zrobione zdjêcia 5 out of 50
10%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 4 out of 50
8%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4910
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 64%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 36%
Musku³y 0%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 34%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 60%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 34
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 45
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 20
Zabici zrekrutowani 9
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 13
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1292
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $228 880,00
Kasa wydana na modê $445,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $2 160,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $1 300,00
Kasa wydana na jedzenie $685,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $233 170,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $681 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $5 966 130,00
Kasa wygrana w kasynach $58 008 660,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $40 572 400,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $130 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
10126 z 16315
62.07%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 101
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2106
Ludzie zniszczeni przez innych 275
Zniszczeni kryminaliœci 5
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1236
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 959
Zniszczone pojazdy ziemne 180
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 8
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $925 514,00
Liczba przebitych kó³ 123
Liczba strza³ów w g³owê 804
Wywo³ane po¿ary 336
Policja
Iloœæ ³apówek 9
Liczba zdobytych gwiazdek 672
Liczba straconych gwiazdek 178
EfektywnoϾ 69.61%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 463.33ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 344º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.01ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 179.06ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 178.50ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3095984.14ft
Dystans pokonany na nogach 446526.28ft
Dystans pokonany wp³aw 9960.61ft
Dystans pokonany samochodem 1411846.50ft
Dystans pokonany rowerem 219024.84ft
Dystans pokonany motocyklem 676918.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 37204.46ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 77961.73ft
Dystans pokonany samolotem 216541.09ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 0:33
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 2
Kryminaliœci zabici w Vigilante 3
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $3 950,00
Podwiezieni pasa¿erowie 17
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 13
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:36
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:00
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:15
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!