About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: matas
Last Updated: 08/05/07 16:51
Viewed 10697 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 48.13%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (13253)
Paskutinë Pereita Misija Green Goo
Þaidimo laikas 24:13
Þaidime praëjusios dienos 90 dienos
Þaidimas iðsaugotas 67
Apsilankymai ligoninëje 19
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 106
Perdaþyti automobiliai 19
Gimnastikos salë aplankyta 0
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
71 ið 102 bandymø
69.61%
Perpurkðti grafitai 46 out of 100
46%
Nuotraukos 5 out of 50
10%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 4 out of 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4910
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 64%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 36%
Raumenys 0%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 34%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 60%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 34
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 45
Verbuoti gaujos nariai 20
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 13
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1292
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $228.880,00
Mados biudþetas $445,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $2.160,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.300,00
Maisto biudþetas $685,00
Visas apsipirkimo biudþetas $233.170,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.600,00
Nuosavybës biudþetas $681.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $5.966.130,00
Loðimuose laimëti pinigai $58.008.660,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $40.572.400,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $130.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10126 ið 16315
62.07%
Sunaudota sprogmenø (kg) 101
Tavo nuþudyti þmonës 2106
Kitø nuþudyti þmonës 275
Nuþudyti nusikaltëliai 5
Nuþudyti gaujø nariai 1236
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 959
Sunaikinti automobiliai/motociklai 180
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 8
Pridaryta þalos uþ $925.514,00
Perðautos padangos 123
Ðûviai á galvà 804
Sukelti gaisrai 336
Policija
policijos kyðiai 9
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 672
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 178
Paisekimas 69.61%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 463.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 344º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.01ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 179.06ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 178.50ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3095984.14ft
Pësèiomis nueita 446526.28ft
Plaukte nuplaukta 9960.61ft
Automobiliu nuvaþiuota 1411846.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 219024.84ft
Motociklu nuvaþiuota 676918.63ft
Laivu nuplaukta 37204.46ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 77961.73ft
Lëktuvu nuskrista 216541.09ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 0:33
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 2
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 3
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $3.950,00
Nuveþti keleiviai 17
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:36
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:00
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:15
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!