About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: marcos_pg1511@hotmail_com
Last Updated: 03/29/08 04:07
Viewed 10553 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 17.11%
Nusikaltëlio reitingas Playa Partner (1177)
Paskutinë Pereita Misija Reuniting The Families
Þaidimo laikas 4:11
Þaidime praëjusios dienos 26 dienos
Þaidimas iðsaugotas 29
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 14
Perdaþyti automobiliai 4
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
28 ið 29 bandymø
96.55%
Perpurkðti grafitai 6 de 100
6%
Nuotraukos 0 de 50
0%
Surinktos pasagos 0 de 50
0%
Surinktos kriauklës 0 de 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris -2147483648kgs
Sunkiausi svarmenys -1073741824kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4540
Þaidëjo statistikos
Storumas 15%
Iðtvermë 100%
Pagarba 0
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 19%
Raumenys 58%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 4%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 3%
Dviraèiø vairavimo gabumai 35%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 50.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Cutre
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Cutre
Ðratinis ðautuvas Gánster
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Gánster
SMG Gánster
AK47 Asesino Profesional
M4 Cutre
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 22.64%
Priklausanèios teritorijos 12
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 3
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 3
Viso nuþudyta gaujø nariø 0
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 36
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Treèia pagal dydá gauja Families de Grove Street
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.800,00
Mados biudþetas $175,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.105,00
Kirpyklø biudþetas $850,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $500,00
Maisto biudþetas $109,00
Visas apsipirkimo biudþetas $4.039,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $200,00
Nuosavybës biudþetas $30.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $10.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $120.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $120.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
1925 ið 2090
92.11%
Sunaudota sprogmenø (kg) 11
Tavo nuþudyti þmonës 419
Kitø nuþudyti þmonës 44
Nuþudyti nusikaltëliai 97
Nuþudyti gaujø nariai 22
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 405
Sunaikinti automobiliai/motociklai 157
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 1
Pridaryta þalos uþ $905.861,00
Perðautos padangos 14
Ðûviai á galvà 21
Sukelti gaisrai 15
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 11
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 9
Paisekimas 96.55%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Acrobacia demencial
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 41.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 4
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 85º
Rasti unikalûs ðuoliai 0 de 70
0%
Atlikti unikalûs ðuoliai 0 de 70
0%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 138.80m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:21
Toliausiai ant priekinio rato 0.00m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 0.00m
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 126259.76m
Pësèiomis nueita 10962.19m
Plaukte nuplaukta 0.00m
Automobiliu nuvaþiuota 50984.00m
Dviraèiu nuvaþiuota 16531.90m
Motociklu nuvaþiuota 6437.67m
Laivu nuplaukta 0.00m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 0.00m
Lëktuvu nuskrista 0.00m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 41344.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 18:26
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 0
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:09
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!