About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: mafka
Last Updated: 09/16/05 03:46
Viewed 11450 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 60.96%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7123)
Paskutinë Pereita Misija Key To Her Heart
Þaidimo laikas 33:49
Þaidime praëjusios dienos 145 dienos
Þaidimas iðsaugotas 237
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 89
Perdaþyti automobiliai 23
Gimnastikos salë aplankyta 6
Sukèiauta 219
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
82 ið 104 bandymø
78.85%
Perpurkðti grafitai 14 out of 100
14%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 4 out of 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris 160lbs
Sunkiausi svarmenys 50lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2220
Þaidëjo statistikos
Storumas 5%
Iðtvermë 100%
Pagarba 75%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 15%
Raumenys 86%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 29%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 24.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 15.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 1
Viso nuþudyta gaujø nariø 104
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 344
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.755.620,00
Mados biudþetas $3.912,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $1.050,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $13.250,00
Maisto biudþetas $778,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.774.110,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.700,00
Nuosavybës biudþetas $989.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
20163 ið 23272
86.64%
Sunaudota sprogmenø (kg) 190
Tavo nuþudyti þmonës 2828
Kitø nuþudyti þmonës 380
Nuþudyti nusikaltëliai 58
Nuþudyti gaujø nariai 363
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2544
Sunaikinti automobiliai/motociklai 501
Sunaikinti laivai 3
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 122
Pridaryta þalos uþ $2.839.543,00
Perðautos padangos 289
Ðûviai á galvà 1301
Sukelti gaisrai 361
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 762
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 365
Paisekimas 78.85%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 283.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 14
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 664º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 726.37ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:15
Toliausiai ant priekinio rato 212.99ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:14
Toliausiai dviem ratais 160.38ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:16
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:45
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3813860.25ft
Pësèiomis nueita 476890.16ft
Plaukte nuplaukta 18608.86ft
Automobiliu nuvaþiuota 1492301.13ft
Dviraèiu nuvaþiuota 207013.77ft
Motociklu nuvaþiuota 960987.19ft
Laivu nuplaukta 27710.11ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 75050.87ft
Lëktuvu nuskrista 475758.16ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 79540.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 12:16
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:08
Skrydþiø laikas 0:47
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 126
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 41
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:22
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:08
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:31
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!