About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: madness
Last Updated: 06/19/05 18:43
Viewed 12532 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 83.96%
Ranking kryminalny Shooter (7350)
Ostatnia Wykonana Misja Grove 4 Life
Czas grania 44:13
Miniête dni w grze 188 dni
Iloœæ zapisañ gry 308
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 120
Liczba zjedzonych posi³ków 4
Przemalowania samochodów 21
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
129 po 174 próbach
74.14%
Zamalowane tagi 40 out of 100
40%
Zrobione zdjêcia 7 out of 50
14%
Zebrane podkowy 6 out of 50
12%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 103.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5380
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 18%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 33%
Musku³y 92%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 25
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 12
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 30.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 31
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 54.72%
Utrzymane terytoria 29
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 29
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 16
Zabici zrekrutowani 12
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 38
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1039
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $4 880,00
Kasa wydana na modê $25 196,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $900,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $140,00
Kasa wydana na tuning aut $4 550,00
Kasa wydana na jedzenie $8,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $34 934,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $608 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
10353 z 19596
52.83%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 77
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2016
Ludzie zniszczeni przez innych 353
Zniszczeni kryminaliœci 5
Zniszczeni cz³onkowie gangów 991
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1747
Zniszczone pojazdy ziemne 257
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 124
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 439 128,00
Liczba przebitych kó³ 134
Liczba strza³ów w g³owê 609
Wywo³ane po¿ary 455
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 262
Liczba straconych gwiazdek 217
EfektywnoϾ 74.14%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 23
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 732º
Unikalne skoki znalezione 15 out of 70
21.43%
Unikalne skoki wykonane 8 out of 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 391.02ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:12
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 244.33ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 186963280.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:15
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7009482.34ft
Dystans pokonany na nogach 522326.50ft
Dystans pokonany wp³aw 7766.52ft
Dystans pokonany samochodem 4009237.00ft
Dystans pokonany rowerem 349239.09ft
Dystans pokonany motocyklem 1037371.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 33314.50ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 175744.64ft
Dystans pokonany samolotem 810309.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 64173.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:26
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 1:43
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 88
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 109
Kasa zarobiona w taksówce $251,00
Podwiezieni pasa¿erowie 3
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $18 300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 17:48
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 28
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 44
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 2:27
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:30
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:31
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:52
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:51
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:51
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:59
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:52
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:51
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:55
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:32
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:16
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:35
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:44
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:03
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:52
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:13
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:23
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:17
Najlepszy czas w World War Aces 2:16
Najlepszy czas w Barnstorming 5:02
Najlepszy czas w Military Service 16:27
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:24
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:30
Najlepszy czas w Heli Hell 6:37

Get Stats Like These!