About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: madness
Last Updated: 06/19/05 18:43
Viewed 12533 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 83.96%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7350)
Paskutinë Pereita Misija Grove 4 Life
Þaidimo laikas 44:13
Þaidime praëjusios dienos 188 dienos
Þaidimas iðsaugotas 308
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 120
Suvalgyti patiekalai 4
Perdaþyti automobiliai 21
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
129 ið 174 bandymø
74.14%
Perpurkðti grafitai 40 out of 100
40%
Nuotraukos 7 out of 50
14%
Surinktos pasagos 6 out of 50
12%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 103.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5380
Þaidëjo statistikos
Storumas 18%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 33%
Raumenys 92%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 25
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 12
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 30.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 31
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 54.72%
Priklausanèios teritorijos 29
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 29
Verbuoti gaujos nariai 16
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 12
Viso nuþudyta gaujø nariø 38
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1039
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $4.880,00
Mados biudþetas $25.196,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $900,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $140,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $4.550,00
Maisto biudþetas $8,00
Visas apsipirkimo biudþetas $34.934,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $608.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10353 ið 19596
52.83%
Sunaudota sprogmenø (kg) 77
Tavo nuþudyti þmonës 2016
Kitø nuþudyti þmonës 353
Nuþudyti nusikaltëliai 5
Nuþudyti gaujø nariai 991
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1747
Sunaikinti automobiliai/motociklai 257
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 124
Pridaryta þalos uþ $1.439.128,00
Perðautos padangos 134
Ðûviai á galvà 609
Sukelti gaisrai 455
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 262
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 217
Paisekimas 74.14%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 23
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 732º
Rasti unikalûs ðuoliai 15 out of 70
21.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 391.02ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:12
Toliausiai ant priekinio rato 244.33ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 186963280.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:15
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7009482.34ft
Pësèiomis nueita 522326.50ft
Plaukte nuplaukta 7766.52ft
Automobiliu nuvaþiuota 4009237.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 349239.09ft
Motociklu nuvaþiuota 1037371.63ft
Laivu nuplaukta 33314.50ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 175744.64ft
Lëktuvu nuskrista 810309.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 64173.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:26
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 1:43
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 88
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 109
Taksi uþdirbti pinigai $251,00
Nuveþti keleiviai 3
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $18.300,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 17:48
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 28
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 44
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 2:27
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:30
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:31
Geriausias rato laikas - dirt track 0:52
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:51
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:59
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:52
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:51
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:55
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:32
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:16
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:35
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:44
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:03
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:52
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:13
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:23
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:17
Geriausias laikas - World War Aces 2:16
Geriausias laikas - Barnstorming 5:02
Geriausias laikas - Military Service 16:27
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:24
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:30
Geriausias laikas - Heli Hell 6:37

Get Stats Like These!