About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: madden70
Last Updated: 05/09/07 18:24
Viewed 12052 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 77.54%
Ranking kryminalny Shooter (5945)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 58:36
Miniête dni w grze 195 dni
Iloœæ zapisañ gry 144
Liczba odwiedzin w szpitalu 28
Razy utopiony 0
Szczêœcie 120
Liczba zjedzonych posi³ków 55
Przemalowania samochodów 29
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
111 po 217 próbach
51.15%
Zamalowane tagi 56 out of 100
56%
Zrobione zdjêcia 17 out of 50
34%
Zebrane podkowy 6 out of 50
12%
Zebrane ostrygi 7 out of 50
14%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 90lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 105.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3650
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 91%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 48%
Musku³y 85%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 25%
Hazard 23%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 31
Liczba spieprzonych randek 19
Liczba numerków z dziewczynami 14
Liczba us³ug dziwek 8
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 10.00%
Postêp z Katie 30.00%
Postêp z Millie 40.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 23
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 9
Zabici zrekrutowani 9
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 48
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 950
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $14 320,00
Kasa wydana na modê $5 739,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 270,00
Kasa wydana na fryzjera $1 275,00
Kasa wydana na dziwki $206,00
Kasa wydana na klub striptizerski $320,00
Kasa wydana na tuning aut $6 620,00
Kasa wydana na jedzenie $402,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $28 126,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $929 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $232 418,00
Kasa wygrana w kasynach $119 726,00
Kasa przegrana w kasynach $112 692,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $15 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $5 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15173 z 20600
73.66%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 220
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2524
Ludzie zniszczeni przez innych 534
Zniszczeni kryminaliœci 25
Zniszczeni cz³onkowie gangów 849
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1720
Zniszczone pojazdy ziemne 577
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 100
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 726 404,00
Liczba przebitych kó³ 168
Liczba strza³ów w g³owê 384
Wywo³ane po¿ary 524
Policja
Iloœæ ³apówek 14
Liczba zdobytych gwiazdek 318
Liczba straconych gwiazdek 251
EfektywnoϾ 51.15%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 193.33ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 598º
Unikalne skoki znalezione 13 out of 70
18.57%
Unikalne skoki wykonane 9 out of 70
12.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2153.13ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:16
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 139.67ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 188.69ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:16
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:22
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6763838.3ft
Dystans pokonany na nogach 697413.69ft
Dystans pokonany wp³aw 12176.01ft
Dystans pokonany samochodem 3652502.50ft
Dystans pokonany rowerem 70589.23ft
Dystans pokonany motocyklem 1358744.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 63830.66ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1068.97ft
Dystans pokonany helikopterem 152865.47ft
Dystans pokonany samolotem 645333.94ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 105096.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 4216.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 14:29
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:07
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:22
Czas lotu 1:27
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 5
Ludzie uratowani w misji medyka 20
Kasa zarobiona w taksówce $2 395,00
Podwiezieni pasa¿erowie 24
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 4
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $1 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 8 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 37
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:24
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:55
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:43
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:11
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:29
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:23
Najlepszy czas w Heli Hell 7:36

Get Stats Like These!