About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: madden70
Last Updated: 05/09/07 18:24
Viewed 11943 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 77.54%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5945)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 58:36
Þaidime praëjusios dienos 195 dienos
Þaidimas iðsaugotas 144
Apsilankymai ligoninëje 28
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 120
Suvalgyti patiekalai 55
Perdaþyti automobiliai 29
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
111 ið 217 bandymø
51.15%
Perpurkðti grafitai 56 out of 100
56%
Nuotraukos 17 out of 50
34%
Surinktos pasagos 6 out of 50
12%
Surinktos kriauklës 7 out of 50
14%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 90lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 105.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3650
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 91%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 48%
Raumenys 85%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 25%
Loðimai 23%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 31
Tragiðkø pasimatymø skaièius 19
Prieita iki galo su mergina 14
Aplankytos prostitutës 8
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 10.00%
Progresas su Katie 30.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 23
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 9
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 48
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 950
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $14.320,00
Mados biudþetas $5.739,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.270,00
Kirpyklø biudþetas $1.275,00
Prostituèiø biudþetas $206,00
Striptizo klubø biudþetas $320,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $6.620,00
Maisto biudþetas $402,00
Visas apsipirkimo biudþetas $28.126,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.100,00
Nuosavybës biudþetas $929.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $232.418,00
Loðimuose laimëti pinigai $119.726,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $112.692,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $15.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $5.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15173 ið 20600
73.66%
Sunaudota sprogmenø (kg) 220
Tavo nuþudyti þmonës 2524
Kitø nuþudyti þmonës 534
Nuþudyti nusikaltëliai 25
Nuþudyti gaujø nariai 849
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1720
Sunaikinti automobiliai/motociklai 577
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 100
Pridaryta þalos uþ $1.726.404,00
Perðautos padangos 168
Ðûviai á galvà 384
Sukelti gaisrai 524
Policija
policijos kyðiai 14
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 318
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 251
Paisekimas 51.15%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 193.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 16
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 598º
Rasti unikalûs ðuoliai 13 out of 70
18.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2153.13ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:16
Toliausiai ant priekinio rato 139.67ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 188.69ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:16
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:22
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6763838.3ft
Pësèiomis nueita 697413.69ft
Plaukte nuplaukta 12176.01ft
Automobiliu nuvaþiuota 3652502.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 70589.23ft
Motociklu nuvaþiuota 1358744.50ft
Laivu nuplaukta 63830.66ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1068.97ft
Sraigtasparniu nuskrista 152865.47ft
Lëktuvu nuskrista 645333.94ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 105096.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 4216.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 14:29
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:07
Laikas su raketine kuprine 0:22
Skrydþiø laikas 1:27
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 5
Greitàja iðgelbëti þmonës 20
Taksi uþdirbti pinigai $2.395,00
Nuveþti keleiviai 24
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 4
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $1.800,00
Eksportuoti automobiliai 8 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 37
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:24
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:55
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:43
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:11
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:29
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 5:23
Geriausias laikas - Heli Hell 7:36

Get Stats Like These!